Засаг түрэ 21 sep 2020 441

​Ородой Гүрэнэй Зүблэлдэ бэлэдхэлэй суглаанда Буряадай Толгойлогшо хабаадалсаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Тверь хотодо үнгэргэгдэhэн Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Зүблэлэй ажалай бүлэгэй суглаанда хабаадалсаа. Эндэ гүрэнэй можо нютагуудта унаа тээбэриин хүгжэлтын асуудалнуудаар зүбшэн хэлсэhэн байна.

Ажалай бүлэгэй хүтэлбэрилэгшэ хадаа Алексей Цыденов Ородой Юрэнхылэгшэ Владимир Путинда оруулха дурадхалнууд тухай дуулгаа. Һаяын сагта Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Зүблэлэй «Транспорт» шэглэлээр суглаан үнгэрхэ юм.

- Нэн түрүүн, үндэhэн түсэлнүүдэй хэмжээндэ хараалха гү, али олониие шэрэхэ унаа тээбэри hэльбэн шэнэлхэ талаар программа байгуулха, мүнөө иимэ программын үгышье hаань, байгуулая гэжэ дурадханабди. Тиихэдэ олониитын унаа тээбэриин хангалгын байгууламжа hэльбэн шэнэлхэ программа хэрэгтэй. Энээнhээ гадуур, харгынуудые хэхэдээ, заhахадаа, баригдажа байhан ниигэмэй байшанууд болон гэрнүүд хүрэтэр харгынуудые бариха шухала. Эдэ дурадхалнуудые оруулнаб, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ.

Энэ суглаанда олониитын унаа тээбэри шэнэлхэ талаар хэмжээнүүд тухай Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын туhалагша, Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Зүблэлэй секретарь Игорь Левитин элидхээ. Тиихэдэ Тверской можын амбан захирагша Игорь Руденя, Ородой Холбоото Уласай Тээбэриин яаманай автомобильна болон хотын транспортын департаментын захирал Алексей Бакирей, Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай сайдай орлогшо Александр Морозов гэгшэд хэмжээ ябуулгада оролсоо.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газар

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан