Засаг түрэ 21 sep 2020 485

​Алексей Цыденов Хальмаг Улас тухай: Буряад улас бэшэ можо нютагуудта орходоо, Хальмагта тон дүтэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Элиста хотын байгуулагдаhаар 155 жэлэй болон Хальмаг уласай  - 100 жэлэй ойн баярай хэмжээ ябуулагнуудта хабаадалсаа.  Алексей Цыденов «Джангариада» гэhэн үндэhэтэнэй hайндэртэ хальмаг арадай соёл болон заншалай үзэсхэлэн, тамиршадай урилдаа хараhан байна.Энээнhээ гадна Буряадай Толгойлогшо эдэй засагай «ЭЛИСТА – 2020» гэhэн хуралдаанда оролсожо, пандемиин хойшолонгуудые усадхалга болон Хальмагай хүдөө ажахын үйлэдбэриин эдеэ хоол болон бусад зүйлнүүдые хари гүрэнүүдтэ худалдаха арга боломжо тухай хэлсэhэн байна.

Үндэhэтэ уласуудай хүгжэлтын онсо шэнжэнүүд тухай Алексей Цыденов хэлэхэдээ,  Буряад улас бэшэ можо нютагуудта орходоо, Хальмагта тон дүтэ гэжэ онсолоо. Эдэ хоёр уласууд түүхын нэгэ үндэhэтэй, сагай уларилай болон эдэй засагай байдал адлишуу.

- Хальмаг болон Буряад Уласуудта хүдөө ажахы шахардуу байдалда,   үйлэдбэринүүдшье эршэтэйгээр хүгжэнэгүй. Мүнөө Хальмаг Уласта аяншалга хүгжэхэ аргатай, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряад уласта интернет-худалдаанай хүгжэhэн дүй дүршэл тухай Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ.

- Коронавирусhаа боложо тохёолдоhон байдал болон технологинуудай хүгжэлтын ашаар интернедээр худалдаан хүгжөө. Тэрэнэй ашаар, бага болон холо оршодог үйлэдбэринүүд, хүнүүдшье дэлгүүртэ орохо аргатай болоно. Манай улас дотор hонирхолтой дүршэл бии. UUmarket порталай ашаар, Буряад уласта адуунай мяханhаа хэгдэhэн колбаса Европо дамжуулагдана. Иимэ ашаг үрэтэй байха гэжэ бидэ хүлеэгээгүйбди. Тиигэжэ онсо шухаг, хоморой үйлэдбэритэй бага ажахынууд худалдан абагшадтай болонхой. Энэ hайн дүршэл гэжэ тоолоноб. Таанадшье hанаhанаа бэелүүлхыетнай хүсэнэб. Эдэй засагай хуралдаанай хэмжээндэ Буряадшье, Хальмагшье уласуудта, бүхы Ород гүрэндэшье туhа болохо hаналнуудаараа, дүй дүршэлөөрөө, арга боломжонуудаараа хубаалдая, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Эдэй засагай хуралдаанай удаа Алексей Цыденов Бату Хасиков хоёр уулзажа хөөрэлдөө.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газар

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан