Засаг түрэ 22 sep 2020 417

​Буряад Уласай Толгойлогшо Росгвардиин захирал, армиин генерал Виктор Золотовтой уулзаба

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Мүнөөдэр, сентябриин 22-то Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай үндэһэн гвардиин сэрэгэй федеральна албанай захирал Виктор Золотов болон Ородой Холбоото Уласай сэрэгэй ахамад прокурор Валерий Петровтой уулзаба.

Уулзалгада хабаадагшад суг ажалай шэглэлнүүдээр хэлсээ, тэрэ тоодо удас дотор үйлэдбэринүүдэй, эмхи зургаануудай, ажаһуугшадай болон олониитын аюулгүй байдал хангаха тухай. Буряад Уласай Толгойлогшо олониитын аюулгүй байдал сахиха уласай гүйсэдхэхы албантай хамта Росгвардиин суг ажал сэгнэжэ, баяр хүргэбэ.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан