Засаг түрэ 24 sep 2020 523

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Нэмэлтэ хизаарлалтануудые мүнөө дээрээ түсэблэнэгүйбди»

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

COVID-19 үбшэнтэнэй үдэрһөө үдэртэ олон боложошье байгаа һаа, шэнэ хизаарлалтануудые абахаар түсэблэглэнэгүйбди гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов «Интерфаксда» интервью үгэхэдөө хэлэһэн байна.

- Нэмэлтэ хизаарлалтануудые абахаар түсэблэнэгүйбди. Саашадаа үбшэнтэнэй тооһоо болон болон больницануудай эмнэхэ газарнуудай жасаһаа дулдыдаха. Мүнөө эмнэлгын газарнуудай 44,8% хубинь сүлөө. Даб дээрээ үбшэнтэниие аргалха газарнууд бии, - гэжэ тэрэ хэлэбэ.

 Гэхэтэй хамта ажаһуугшадай өөһэдын харюусалгада эрилтэнүүд шангараа: олоной газарта, автобус, трамвайнуудта, худалдаа-наймаанай түбүүдтэ ябахадаа заатагүй ама, хамараа бүглөөд ябаха хэрэгтэй. Энэ дүрим эбдэһэн хүнүүдтэ яла тохохо бүлэгүүд ажаллана. Хүн бүхэн өөрынгөө түлөө, гэр бүлынгөө, дүтынгөө зоной түлөө өөрөө харюусаха ёһотой гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ нэмэбэ.

Буряад уласта олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд хорюултай. Кинотеатрнууд, театрнууд, массажай салонууд болон худалдаа-наймаанай түбүүдтэ хоол баридаг газарнууд хаагданхай зандаа. Ехэнхи хизаарлалтанууд июниин һүүл багта болюулагдаа һэн.

- Мүнөө үбшэнтэнэй тоо ургаа: сүүдхын туршада 50 тухай элирүүлэгдэдэг һаа, һүүлэй сагта 66 болотор ургаа, зарим үдэрнүүдтэ 90 хүрэтэр нэмэһэн байна. Энэ тоо үшөө ургаха гэжэ хүлеэнэбди.  Хүнүүд амаралтаһаа бусана, үхибүүд һургуулида ошоно – хүнүүд хоорондоо харилсана. Иимэ байдал хүлеэгдэжэ байгаа. Энээндэ бэлдэжэ байгаабди, - гэжэ Алексей Цыденов «Интерфаксда» хэлээ.

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан