Засаг түрэ 25 sep 2020 511

Улаан-Үдэ хотын шадархи госпиталь ажалаа эхилжэ болохо

Улаан-Үдэ хото шадархи Сосновый Бор тосхондо сэрэгшэдые эмнэлгын госпиталь энэ жэлэй май һарада ашаглалгада тушаагдаһан байна

Тус эмнэлгын газарта коронавирус үбшэндэ нэрбэгдэһэн зониие оруулжа, эмшэлхэ тухай дурадхал Коронавирусай халдабариин таралгын аюултай холбоотой асуудалнуудые шиидхэхэ талаар уласай шууд гүйсэдхэхэ штабай суглаанда оруулагдаба.

Энэ асуудалаар тодорхой шиидхэбэри октябриин 1 болотор гаргагдаха.

COVID-19 үбшэндэ нэрбэгдэһэн зониие эмшэлхэ хэрэгтэ туһаламжа үзүүлхэ зорилготойгоор дүшэн юһэн үдэрэй туршада  госпиталь баригдаһан байна. Майн 15-да эмнэлгын байшангай гүйсэд баригдаһан тухай Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон сэрэгэй эмнэлгын газарай захирал, подполковник Заурбек Алборов хоёр дуулгаһан юм.

Гэхэтэй хамта Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр, сентябриин 24-дэ Буряад Уласта хамшагта ханяаданда дайрагдаһан 6607 хүн бүридхэгдөө. Тэдэнэй ехэнхинь Улаан-Үдэ хотын ажаһуугшад болоно. Үнгэрһэн хоногой туршада шэнэ 68 үбшэнтэн элирүүлэгдээ. Хамтадаа 5367 хүн энэ ханяаданһаа эмнэлгэ гаража, һайн болоо. Энэнь үбшэндэ дайрагдаһан зоной 81 % болоно. Тиибэшье коронавирус үбшөөр үбдэһэн 71 хүн наһа бараа.

 

Фото: yandex.ru/clck/