Засаг түрэ 29 sep 2020 315

​Владимир Путин: «Халдабарита үбшэнтэй тэмсээн үргэлжэлhөөр»

© фото: pixabay.com

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин сентябриин 28-да үнгэрhэн Гүрэнэй зүблэлэй суглаанда гүрэнэй ажаhуугшадта хандажа, халдабарита үбшэнтэй тэмсээн үргэлжэлhөөр гэжэ хэлэбэ.

- Халдабарита үбщэнтэй тэмсээн үргэлжэлhөөр. Бэеэ hула табижа, анхаралаа алдаха хэрэггүй. Дахин гүрэнэйнгөө ажаhуугшадта ханданам: үбшэнэй аюул усадхагдаагүй. Энээн тухай ходо hанажа, өөрынгөө, дүтынгөө хүнүүдэй түлөө харюусалгатай ябыт даа. Эмшэдэй, мэргэжэлтэдэй зууршалгануудые дүүргыт даа – энэ аюулгүй байдалай түлөө, энхэ элүүр ябахын түлөө шухала ха юм, - гэжэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ тэмдэглэбэ.

Гэхэтэй хамта, Владимир Путин мүнөөдэрэй байдалаар, Ород гүрэнэй эмшэд COVID-19 үбшэниие hайн шудалжа, hэргылэмжын ажалай ябаса гуримшуулаа гэжэ хэлэбэ.

- Мүнөө хүн бүхэнhөөмнай үбшэнэй дэлгэрхэгүй ушар дулдыдана, хабартаа абтаhан хизаарлалтын хэмжээнүүдтэ бусахагүйн тула, - гэжэ гүрэнэй хүтэлбэрилэгшэ хандаа.

 

Фото: pixabay.com