Засаг түрэ 29 sep 2020 471

​Буряад Уласай Толгойлогшо Гүрэнэй зүблэлэй президиумэй суглаанда хабаадаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сентябриин 28-да Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта 2030 он болотор гүрэнэй хүгжэлтын үндэhэн зорилгонуудай талаар тогтоол бэелүүлхэ асуудалнуудаар  Гүрэнэй зүблэлэй президиумэй суглаанда хабаадалсаа. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин видеоконференц-холбоогоор хэмжээ ябуулга үнгэргөө.

Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай амбан захирагшад, Засагай газарай гэшүүд, Гүрэнэй зүблэлэй ажалай бүлэгүүдэй хүтэлбэрилэгшэд hаяын жэлнүүдтэ гүрэнэй хүгжэлтын асуудалнуудаар хэлсээ.

- Үндэhэн зорилгонууд, тэдэниие бэелүүлхэ шухала зэмсэгүүд, дэлхэйдэ, гүрэн дотор боложо байhан хубилалтануудай үедэ үндэhэн түсэлнүүд, hүүлэй хэдэн жэлэй дүй дүршэл, эрхэтэдэймнай эрилтэнүүд, эдэй засагай болон ниигэмэй hалбариин тенденцинүүд тухай хэлэгдэнэ.  Тэрэ тоодо, коронавирусай эпидемиин үедэ, гансашье Ород гүрэндэ бэшэ, бүхы дэлхэйдэ дайралдаhан бэрхэшэлнүүд тухай хэлэнэб.  Хэдышье бэрхэшээлтэй hаань, урагшаа хаража, ажаhуугшадай байдал hайжаруулха талаар холын хараата түсэбүүдые табиха ёhотойбди. Энээн тухай нэгэнтэ бэшэ хэлээб, - гэжэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ тэмдэглэбэ.

Байгша оной июль hарада Владимир Путин 2030 он болотор Ородой Холбоото Уласай хүгжэлтын зорилгонууд тухай тогтоол абаа гэжэ hануулнабди. Тогтоолдо хүгжэлтын шухала табан hалбари элирүүлэгдэнхэй:  хүнүүдэй элүүр энхэ байдал сахиха, болбосон түхэлтэй оршон байгуулха, эдэй засаг бэхижүүлхэ болон ажаhуугшадай ямаршье hалбарида амжалта туйлаха арга боломжонуудые олгохо, бүхы гүрэн дотор цифровой технологинуудые нэбтэрүүлхэ.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газар

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан