Засаг түрэ 30 sep 2020 572

​Түргэн дары туһа хүргэгшэ

Тэбхэр хоёр жэлэй саада тээ 21-дэхи одномандатна тойрогһоо Арадай Хуралай һунгамалаар Намсарай Намсараев һунгагдаа һэн. Тиихэдэ энэ тойрогой ажаһуугшадай диилэнхи хубинь тэрэнэй түлөө дуугаа үгэһэн байгаа. Арадай Хуралай һунгамалтай уулзажа, үнгэрһэн энэ сагай хугасаада хэр ехэ ажал хэгдээб гэжэ һонирхоһон байнабди.

- Хоёр жэлэй туршада һунгамалай ажалда яһала дүршэгдөө. Арад зонойнгоо тала хараха, тэдэнэйнгээ һанаа зобоомо асуудалнуудыень шиидхэхэ гэжэ яһала олон ажал хэгдээ. Эгээл мүнөө зунай хура борооной һүүлдэ угаагдаһан харгынуудые жэгдэлхэ, жэжэ шулуу асаруулжа, харгы дээгүүр адхуулха ажал хэгдэжэ байна, - гээд, абаһаар лэ Намсарай Владимирович хөөрөөгөө эхилнэ.

Үнэхөөрөөшье, һүүлэй сагта Намсарай Намсараевай ноёд һайдта, хотын Болбосоруулгын комбинадай ажалшадта гомдол бариһан олон мэдээсэлнүүдые социальна холбоондо бэшэһэнииень һанана ёһотойт. Арадай һунгамалай хэдэн удаа энээн тухай мэдээсэл табихадань, одоошье ажал хэгдэжэ эхилбэ хэбэртэй. Римбүүшэ багшын дасанай дорохоно ажаһуудаг нагасанартаа ошоходомни, харгынь гайтай байгша һэн. Энэ үглөөгүүр тиишээ ошоһомни, харгынь жэгдэлээтэй, нүхэ һүбэень бүглэжэ адхагдаһан шулуун тараагдажа байба. Энэ ажал танай хүсөөр бэелүүлэгдэбэ гү гэжэ сэхэ асуухадамни, тэрэ иигэжэ харюусана:

- Тиимэ. Тэрэ харгынуудые жэгдэлхэ хэрэгтэ хэды ехэ сагай туршада энэ ажал бэелүүлдэг зондо хандаба гээшэбиб? Одоошье тэрэ хэрэгни бага багаар бэелжэ эхилбэ хэбэртэй. Юрэдөө ажаһуугшада ехэ юумэн хэрэгтэй бэшэ. Тэдэнэр айхабтар, бэелүүлэгдэмээр бэшэ юумэ эринэ үгы ха юм даа. Үдэшын харанхыда харгы һаргаажа байха тэрэл үйлсын баханада носодог гэрэл, жэгдэ харгы, саг соонь бог хогоо гаргажа байгаа һаань болоо гэдэг ажаһуугшад. Теэд энэл ажалынь хэгдэхэгүйдэнь, арад зон голхоржо, гомдол барина. Энэ талаар харюусалгатай зоной болон зарим ноёдой ажалаа саг соонь, гүйсэд дүүрэнээр хэдэг һаань, иимэ түрэлэй асуудалнууд гарахагүй һэн.

Намсарай Намсараевые мэдэхэгүй хүн манай Буряад орондо үгы ёһотой. Тиигэншьегүй байхынь аргагүй. Тэрэ олон жэлэй туршада сэнхир дэлгэсээр үдэшэ бүхэндэ хүн бүхэнэй гэртэ орожо, һүүлэй мэдээсэл хөөрэдэг ха юм. Заха холын Захааминда гү, дэгэд холын Уланхаандашье албанай хэрэгээр ябахадашни, үндэр наһатай үбгэд хүгшэдһөө эхилээд, һургуулиин эхин ангиин шабинар хүрэтэрөө Намсарай Намсараевые таниха гүт гэжэ асуудаг бэлэй. Хотын телеканалай сурбалжалагша байгаад, холын хүдөө нютагай ажаһуугшадай дунда тон мэдээжэ сурбалжалагша байха гээшэ нэгэ ехэл онсотой. Зарим танилнуудни жаахан хүүгэдэй гарта багахан модо баринхайнууд «Я Намсарай Намсараев» гэжэ байжа наадажа байһыень бидэ хараа һэмди гэжэ хөөрэлдэгшэ. Тэрэ юрын сурбалжалагша бэшэ, харин гэнтын, түймэрэй аюул болоходо гү, али харагшадайнгаа гуйлтаар энэ тэрэ орёо асуудалнуудта харюу бэдэрһэн телесюжет бэлдэдэг гээшэ. Тиимэһээ энэл хэбээрээ Арадай Хуралай һунгамал болоод, арад зондоо туһалха гэжэ оролдожол ябана.

- Арадай Хуралай һунгамал бүхэндэ тойрогойнгоо ажаһуугшадай ажабайдалда тон хэрэгтэй асуудал шиидхэхэ хэрэгтэ гаргашалагдаха мүнгэнэй ашаар яһала ажал хэгдээ. Жэшээнь, хотын 48-дахи һургуулиин хушалта нёдондо шэнэлэгдээ. Минии тойрогто болбосон түхэлгүй хоёр дабхартай гэрнүүд олон. Тиимэ олохон гэрнүүдтэ уһанай соргонуудые оруулаабди. Ажаһуугшад түсэлэй саарһа дансануудые өөһэдөө бэлдэхэдэнь, мүнгэ һомолуулжа хэнэбди. ХХI зуун жэлэй «хорёо» соо ороһон аад, худагһаа хүнэгөөр уһа асаржа, газаа халхабшаһаа түлеэ залһаяа оруулжа байха гээшэ юум даа, - гэжэ Намсарай Владимирович хэлээд, үшөө иигэжэ нэмэнэ: - Би өөрынгөө туһалагшадтаяа арад зонтоёо тон нягта холбоотойгоор ажалланабди. Мүнөө энэ хүндэ байдалда холоһоо Интернет хэрэглэн харилсанабди. Ажаһуугшадай зохёоһон 14 бүлгэм соо зэргэ тогтоноб. Тэрэ бүлгэмэйнгөө бэшэгүүдые хуу дууһан уншаха гэжэ хэдэн саг соо һуунаб. Гэрэйнгээ ажал хэнэгүйш гэжэ заримдаа хани нүхэрни гомдодог. Хаа-яа энеэдэтэйшье гомдолнууд ородог. Һаяхана нэгэ ажаһуугша намда: «1,5 саг соо зайн галгүй һуунаб. Хэзээ зайн гал носохоб?» - гэжэ асууба. Тиимэрхүү удхатай асуудалнуудые амаргүй олоор табидаг лэ даа.

Үнэхөөрөөшье, Намсарай Намсараев хүн зондо шадаха соогоо туһалаал һаа гэжэ ябадаг. Би тэрээнтэй Тивикомдо 3 жэлэй туршада нягта харилсаатайгаар ажаллахадаа, Намсарай Владимировичай нэгэшье хүндэ арсажа, үгы гэжэ харюу хэлэжэ байһыень һанадаггүйб.

Нэгэтэ Улаан-Үдын Захиргаанай нэгэ таһагта ороходомни, сагдаагай, түймэр саралгын гэхэ мэтэ шухала албангуудай телефоной номернуудай доро Намсарай Намсараев гээд, тэрэнэй гар утаһанай номер бэшээтэй байгаа һэн. Ганса энэл ушар хараад үзэхэдэ, тэрээндэ ямаршье асуудалаар хандахада, туһа ерэхэ гэһэн удхатай болоно ха юм.

Сурбалжалагшаар олон жэлдэ хүдэлһэнэйхитнай һунгамалай ажалда туһатай байна гү гэхэдэ: «Туһатай даа. Танил бэшэ хүндэ хандахадашни, ехэнхидээ хэзээ үнинэй шамтай танил шэнгеэр хөөрэлдэхэ. Тиихэдэнь олондо мэдээжэ шарайтай байһанайхимни тиигэнэ гэжэ ойлгодог гээшэб», - гэнэ.

Буряад оронойнгоо ажаһуугшадай һуудал байдалай һайжархынь түлөө аһан оролдожо ябаһан һунгамалнуудай нэгэн Намсарай Намсараевай саашанхи ажалдань амжалта хүсэе!

Автор: Булат БАДМАЕВ