Засаг түрэ 2 oct 2020 509

Алас Дурна зүгэй болон Арктикын хүгжэлтэдэ анхарал хандуулагдана

 Ородой Холбоото Уласай Алас Дурна зүгэй болон Арктикын хүгжэлтын талаар сайд Александр Козлов губернаторнуудтай  ниигэмэй түбүүдые  экономикын талаар һайжаруулха асуудалнуудаар хөөрэлдөө үнгэргөө.  Тиигэжэ Алас Дурнын дүрбэн можо нютагуудта 319 сая түхэриг һомолжо, социальна шэглэлэй байшангуудые бариха, заһабарилха хэрэгтэ шэглүүлхэ тухай дурадхал оруулаа.

Харин мүнөө мүнгэн туһаламжа Буряад Уласта, Амурай, Магаданай можонуудта болон Байгал шадарай хизаарта үгтэхэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовай хэлэһээр:

62,9 сая түхэриг дамжуулагдажа, Авиацинно техникумай хүгжэлтэдэ үгтэхэ. Энэ һуралсалай гуламта гансашье Буряадта бэшэ, харин бүхы орон дотор ехэл хэрэгтэй эмхин гэжэ тоологдодог. Тиимэһээ мүнгэн ехэ хэрэгтэй".


Байгал шадарай хизаарта 104 сая түхэриг һомологдожо,  спортын эмхинүүд болон амаралгын газарнууд, 2-дохи дунда һургуули  һэргээгдэхэ , Шэнэ Чара тосхоной ажаһуугшад парктай болохо.

 

Фото: yandex.ru