Засаг түрэ 2 oct 2020 530

​Ородой соёлой сайдай орлогшо Ольга Ярилова Буряад Улас албанай хэрэгээр ерэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Мүнөөдэр, октябриин 2-то, Ородой Холбоото Уласай сайдай орлогшо Ольга Ярилова Буряад Улас албанай хэрэгээр ерэжэ, Алексей Цыденовтэй уулзаха. Тиихэдэ Алас Дурна зүгэй можо нютагуудта «Соёл» гэhэн үндэхэн түсэл бэелүүлгын асуудал суглаа үнгэргэхэ.

Тиихэдэ Ольга Ярилова «Старообрядцы Забайкалья: этноконфессиональные особенности в общероссийском пространстве» гэhэн эрдэмэй-практическа хуралдаанда, Зүүн зүгэй соёлой ехэ hургуулиин байгуулагдаhаар 60 жэлэй баярай суглаанда хабаадаха. Удаань Алас Дурнын федеральна тойрогой можо нютагуудта «Соёл» гэhэн үндэhэн түсэл бэелүүлгын талаар суглаа үнгэргэхэ юм.

Буряад Уласта Ольга Яриловагай ажалай гурбадахи үдэртэ «Атлас тибетской медицины» гэhэн үзэсхэлэнгөөр мультимедиа-гид дурадхагдаха.

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан