Засаг түрэ 5 oct 2020 398

Буряад Уласай зарим һургуулинуудта харилсаагүй һуралсал эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласта мүнөөдэрһөө Улаан-Үдэ хотын, Ивалгын аймагай бүхы һургуулинууд, Тарбагатайн, Сэлэнгын, Хурамхаанай  аймагуудай болон Северобайкальск хотын  зарим һургуулинууд харилсаагүй аргаар һуралсалаа үргэлжэлүүлхэнь.

 Энээн тухай шиидхэбэри Коронавирусай халдабариин таралгын аюултай холбоотой асуудалнуудые шиидхэхэ талаар уласай шууд гүйсэдхэхэ штабай суглаанда абтагдаа.

Эдэ үдэрнүүдтэ хамшагта ханяаданда дайрагдаһан хүнүүдэй тоо олошоржо, орёошог байдал тохёолдожо байна.  Үбшэлһэн зон ехэнхи ушарта һэргылэмжын дүримүүдые сахингүй, нюураа маскануудаар хаангүй олоной газарта ябажа халдаһан тухайгаа хэлэнэ. Коронавирус үбшэниие барагтай гэжэ һанаһаншье хүнүүд олон. Энэ эгээл буруу һанамжа гээд эмшэд үшөө дахин тэмдэглэнэ.

Октябриин 4-дэ коронавирус үбшөөр үбдэһэн 89 хүн элирүүлэгдээ. Хамта дээрээ 7271 ажаһуугшад хамшагта үбшэндэ нэрбэгдээ. Эдэнэй ехэнхинь - 4333 хүн Улаан-Үдэ хотын эрхэтэд болоно. Инфекционно таһагуудта 669 үбшэнтэн арга абана. Тэдэнэй арбаниинь үхибүүд.

Улас дотор энэ муухай үбшэндэ нэрбэгдэһэн зониие аргалха зорилготойгоор тусхай эмнэлгын 972 һуури түхеэрэгдэжэ, 706-ниинь эзэлэгдээд байна. Амбулаторно аргаар 726 хүн эмнэлгэ абана. Гэхэтэй хамта 5898 хүн эмнэлгэ гаража, һайн болоод байна. Үнгэрһэн үдэрэй туршада 20 хүн больницануудһаа гараа. 76 хүн наһа бараа.

 

Фото: egov-buryatia.ru