Засаг түрэ 5 oct 2020 353

Мүнѳѳдэр – Багшанарай уласхоорондын үдэр

   Энэ ушараар Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов амаршалга эльгээбэ.

Хүндэтэ багшанар, багшын ажалай ветеранууд!

Yнэн зүрхэнhѳѳнь та бүгэдэниие мэргэжэлтэ hайндэр – Багшын үдэрѳѳр амаршалнаб!

 Энэ бүхы зоной hайндэр. Хүн бүхэн эгээл дуратай багшаяа hанажа, хүндэлжэ ябадаг. Багша хадаа хэрэгтэй, үнэн зүбшѳѳл үгэхэ, саашадаа мэргэжэлээ шэлэн абахадатнай нүлѳѳ үзүүлhэн, туhалhан хүн.

Буряад Уласай болбосоролой hалбарида мэргэжэл ехэтэй багшанар хүдэлдэг. 2020 ондо заншалта ёhоороо hуралсалаа ябуулжа байтараа, гэнтэ шэнэ аргада орохо гээшэ багшанарай бэрхэ шадалhаа сэхэ дулдыдаа.

Буряадта «Болбосорол» гэhэн үндэhэн түсэлэй ашаар, Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай заабаряар, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовай дэмжэлгээр 2019-2020 онуудта шэнэ 5 hургуули нээгдээ. 6 hургуулинуудай барилга hаядаа дүүргэгдэжэ, hурагшадые угтажа абаха. Yнгэрhэн жэлэй туршада 28 hургуулинууд, спортын 12 танхимууд заhабарилагдаа. Байгша оной сентябриин 1-hээ Буряадта «Хүдѳѳгэй багша» гэhэн программа бэелүүлэгдэжэ эхилээд, гушан багшанар нютагуудта ажаллахаяа ябаа.

Бултандатнай элүүр энхэ, амгалан байдал хүсэнэб. Саашадаа шэнэ бодолнуудтай, талаан бэлиг ехэтэй шабинартай болохотнай болтогой! Найраар!

 

Фото: egov-buryatia.ru/minobr/