Засаг түрэ 7 oct 2020 444

Буряад Уласта эхын капиталай 100 мянгадахи үнэмшэлгэ барюулагдаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов,  Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын үүсхэлээр байгуулһан үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ арга үргэдхэхэ гэһэн федеральна хуулиин  ёhоор, 616 мянган түхэригтэ хүртэхэ эрхэ тодорхойлгын сертификат олон хүүгэдтэй Татьяна Поспеловада барюулба. Байгша оной сентябрь hарада Поспеловтоной бүлэдэ хоёр эхир басагад түрэжэ, ехэ баяр ушараа.

Хоёрдохи үхибүү түрэhэнэйгѳѳ түлѳѳ Алас Дурнын капиталай – 184 мянган түхэригэй болон гурбадахи үхибүүнэйнгээ түлѳѳ Буряад Уласай 50 мянган түхэригэй үнэмшэлгэнүүдые энэ бүлэ абаба. Хамтадаа Поспеловтон 851 мянган түхэриг тэдхэмжэдэ хүртэхэ болоо.

 Гүрэнэй талаhаа тэдхэмжэ, туhаламжа үзүүлэгдэжэ байhаниинь hайн. Тиимэhээ Буряадтамнай иимэ эрхэдэ хүртэхэ аргатай хүүгэдэй, түрэлхидэй олон байбал ехэ урматай байха», - гээд Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.

Yхибүүд – манай эгээл ехэ жаргал гээшэ. Олон хүүгэдтэй болохоёо ходо hанадаг байгааб. Тиигээд мүнѳѳ гурбан үхибүүдые хүмүүжүүлхэ аргатай болоhондоо жаргалтайб,  гэжэ Татьяна Поспелова баяраараа хубаалдаба.

2020 ондо эхын капитал нэмэгдээ. Гэр бүлэдѳѳ түрүүшын үхибүүтэй болоhон түрэлхид 466 мянган түхэриг абаха аргатай болонхой. Харин энэ жэлhээ саашадаа бүлэдѳѳ хоёрдохи үхибүү түрэбэл гүрэнэй талаhаа 639 мянган түхэриг үгтэхэ болоо.

Эхын капиталда үнэмшэлгэ ажалай 15 үдэрэй туршада бэлдэгдэнэ, тэрэ мүнгэеэ юундэ дамжуулхаб гэһэн мэдүүлгэ һарын туршада харагдадаг», - гэжэ Уласай Пенсионно жасын таhагые даагша Климентий Шомоев онсолно. 

Апрель һараһаа үхибүүтэй болоходо Пенсионно жаса тэрэ дороо эхын капиталай үнэмшэлгэ бүтээхэ талаар ажал ябуулна. Үхибүүн тухай мэдээсэл Ородой Пенсионно жасада ЗАГСын дансануудһаа сэхэ ородог болоо. Үнэмшэлгэ тухай мэдээн Гүрэнэй туһаламжын порталда гү, али Пенсионно жасын сайтда эжынэйнь тусхай хаягта  дамжуулагдадаг байна.

Байгша оной эхинhээ Буряад Улас дотор ажаhуудаг 1534 бүлэ гурбадахи үхибүүтэй боложо, тус тустаа 50 мянган түхэригэй үнэмшэлгэ абаба. Хоёрдохи үхибүү түрэhэн 1061 эхэдэ 184 мянган түхэригэй сертификат барюулагдаа.

Фото: egov-buryatia.ru