Засаг түрэ 7 oct 2020 495

​Орёо байдалда – онсо гуримаар

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Толгойлогшо COVID-19 үбшэнһөө боложо зогсоогдоһон бизнес дэмжэхэ шэнэ хэмжээнүүдые бэлдэхыень даалгаа. Алексей Цыденов видео-хуралдаанай аргаар эдэй засагай “хаагдаһан” һалбаринуудай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй уулзалга үнгэргөө.

Коронавирусай шэнэ халдабариин тараһанһаа боложо, мүнөө болотороо ажалаа зогсоолгоһон уласай бизнесэй түлөөлэгшэд өөһэдын бэрхэшээлнүүд тухай хөөрэжэ үгөө. Нютаг можодо тиимэ 234 эмхи тоологдоно, тэндэ 1,5 мянган ажалшад хүдэлнэ. Эдэнэр булта хохидоһон һалбаринуудай тоодо ороно ба федеральна, нютаг можын дэмжэлгэнүүдтэ хүртөө: олонхинь хүнгэлэлтэтэй урьһаламжа абаа ба салин түлэлгэдэ, коронавирусай шэнэ халдабари һэргылхэ талаар хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэлгэдэ тэдхэмжэнүүдые абаа, арендын түлбэриин болзор һунааха ба түлбэри бага болгохо эрхэдэ, налог түлэлгэ хойшолуулга ба сүлөөлэлгэдэ хүртөө.

- Бидэ зургаан һара хүдэлнэгүйбди, сугларһан үри ехэ болоо: энэ бүхы саг соо кассанууд хүдэлнэ, сервернүүд хүдэлнэ, техникын онсолигһоо боложо, бидэ проектор юрэ унтарааха аргагүйбди. Харин энэ зайн галай гаргашатай. Ажалшад ажалдаа ябана, тоног түхеэрэмжээ шалгажа байха ёһотой. Бидэ ажаллажа эхилхээ һананабди, Роспотреб-хиналтын эрилтын хэмжээнүүдые сахилгатайгаар бидэ хүдэлжэ шадахабди. Манай ажалшад маскатай, санитайзернууд бии, агааржуулалта һайн хүдэлдэг. Бидэ энээниие шалгажа байха аргатайбди, - гэжэ Capital Cinema кинотеатрай түлөөлэгшэ Иван Прахт болон бусад гарза гарша тухай хэлэжэ үгөө.

Биснес эрхилэгшэд мүн лэ болзор һунаалгын дүүрэһэнэй удаа Буряад Уласай жэжэ олзын хэрэг эрхилэгшэдые дэмжэхэ жасын зээли, аралжаанай урьһаламжа түлэхэ, ажалшадай тоо үлөөхэ талаар уялгануудай дэмжэлгын хэмжээнүүдые абаһанай хүреэндэ байха боломжогүй байһан тухай хэлэжэ үгөө.

Иимэ ушарһаа Буряад Уласай Толгойлогшо Промышленностиин болон худалдаанай яаманда хэдэн даабаринуудые үгөө: ажал ябуулгань зогсоогдоһон предприятинуудта Жэжэ олзын эрхилэлгэ дэмжэхэ жасын бүхы түлбэринүүдэй болзорые хахад жэл болгохо, коммунальна түлбэринүүдэй болон аралжаанай урьһаламжын талаар процентын ставкануудые, мүн баһа ажалай һуури үлөөхэ нүхэсэлтэйгөөр 2 процентээр федеральна хэмжээнэй хүреэндэ абаһан урьһаламжатай эмхинүүдэй салин түлбэриин жасын зарим хуби тэдхэхэ боломжо тооложо үзэхэ.

Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй гол гуйлта гэбэл, тэдэнэй һалбариин ажал ябуулгада хизаарлалта болюулха болоо. Уласай Толгойлогшын хэлэһэнэй ёһоор, Роспотреб-хиналтын тогтооһон харуулалтанууд тиимэ эрхэ үгэнэгүй: мүнөөдэрэй байдалаар уласта үбшэнтэн олон боложол байна.

Тэрэшэлэн коронавирусай шэнэ халдабариин байдал сахиха ба адаглаха талаар шууд гүйсэдхэхэ штабта понедельнигтэ кинотеатрнуудые болон худалдаанай түбүүдэй олоной эдеэнэй газарнуудые нээхэ асуудал оруулхыень гуйнаб. Бидэ заатагүй шиидхэбэри абахабди, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Тиихэдэ Буряад Уласай Толгойлогшодо «Далайн амитадай театрай» һоригшо Егор Кузьмин хандаа, тэрэ өөһэдын эмхиин бэрхэшээлнүүд тухай хөөрэжэ үгөө.

- Арендэ үгэгшэд ямар нэгэ түлбэри харахаяа һанана. Харин бидэ худалдахаар байһан юумэ хуу худалдаабди, тиигэжэ амитадаа хооллуулжа байнабди. Манда Улаан-Үдэдэ стационарна бааза байна – дулаан байра. Зүгөөр тэрэнэй түлөө баһал арендын түлбэри дуһажал байна, - гэжэ тэрэ хэлээ, театрһаа выручкэ үгы дээрэһээ үбэл хаб загаһаа хооллуулха тэжээл үгы гэжэ үшөө хэлээ.

Алексей Цыденов мүн лэ минпромторгдо дааба­ри үгөө, энэ эмхи дэмжэхэ боломжо олохыень даалгаа. Тиигэжэ албан зургаанай хүтэлбэридэ энэ олзын хэ­рэг эрхилэгшэдэй байдал харууһа доро байлгахыень, бизнес эрхилэгшэдтэй хол­боотой байхыень даалгаа.

Фото: egov-buryatia.ru