Засаг түрэ 7 oct 2020 370

​Буряад Уласай Толгойлогшо Захаамин ошобо

© фото: egov-buryatia.ru

Yсэгэлдэр аймагай дээдэ захын нютагууд шадар урдажа гарадаг Зэдэ горхон руу муухай шабартай уhан ороод, ажаhуугшадай hанаа зобоогоо.

Энэ ушараар Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Захааминай аймаг мүнѳѳдэр вертолёодоор ниидэжэ ошоод, тохёолдоhон ушар бодото дээрэнь хараба. Гадна алба зургаанууд хоорондын комисси байгуулагдажа, шалгалта болохонь.

Холо хүдѳѳ газарта ООО «СП-Инвест» эмхин алта олзоборилхо ажал ябуулдаг. Алта угаадаг түхеэрэлгэнь эбдэржэ,  муухай уhан багахан горхо руу орожо, саашадаа Зэдэ руу урдаhан байна. Мүнѳѳ дамба гүйсэд заhабарилагдажа, Зэдэ горхон руу муухай бодосуудтай болон шабар шоройтой уhан орохоёо болёо гээд алта олзоборилдог эмхиин захирал Сергей Пашинский мэдээсэнэ.  Байгаалиин нөөсын сайдай орлогшо Наталья Тумуреевагай хэлэhээр Зэдэ горхоной уhан тусхай шалгалтада абтажа, дүнгүүдынь гаргагдаха. Ямар бодосуудтай, мухай зүйлнүүдтэй уhан орооб гэжэ тодорхойлогдохо болоно. Гадна Зэдэ гол соо байдаг загаhадта, байгаалида хохидол үзүүлэгдэhэниинь мэдэгдэхэ. Байгаали хиналтын управлениин болон Оршон тойронхи байгаали хамгаалгын прокуратурын зууршалгаар «СП-Инвест» эмхиндэ энэ аюултай ушараар шалгалта эмхидхэгдэхэнь.

Фото: egov-buryatia.ru