Засаг түрэ 12 oct 2020 433

Буряадта түргэн туһаламжын шэнэ машинанууд ерээ

Октябриин 9-дэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов аймагуудай ахамад эмшэдтэ түргэн туһаламжын шэнэ машинануудай түлхюур барюулба.

Хамтадаа 18 машина Улаан-Үдэ хотын Түргэн туһаламжын станцида,  Баунтын, Баргажанай, Бэшүүрэй, Зэдын, Яруунын, Загарайн, Захааминай, Ивалгын, Кабанскын, Муяын, Тарбагатайн, Түнхэнэй, Хориин, Нижнеангарскын түбэй больницануудта шэнэ машинанууд үгтэжэ, тэрэ үдэртөө ябаа.

Энэ хэрэгтэ федеральна бюджедһөө 52 сая түхэриг һомологдоо.  Ородой Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай заабаряар эмшэлгын эмхинүүд шэнэ машинануудаар хангагдана гэжэ тэмдэглэлтэй.

Мүнөө Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын һалбари нилээд хүндэ байдалда ажалаа ябуулна. Танда бултандатнай баярые хүргэжэ, шэнэ 18 машинатай болоһондотнай баяртайб. Энэ жэлэй эхиндэ 11 шэнэ машина Уласта ерэһэн байна. Ородой Уласай талаһаа иимэ сэнтэй туһаламжын үзүүлэгдэжэ байхада, бидэ коронавирус болон бусад үбшэниие дабажа гарахабди», - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэнэ.

Шэнэ автомашинанууд үбшэнтэндэ тэрэ доронь эмнэлгын түргэн туһаламжа үзүүлхэ хэрэгсэл, түхеэрэлгэнүүдээр гүйсэд хангагданхай. Реанимациин талаар дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр болон бусад эмнэлгын аппарадууд машинын бүридэлдэ оруулагданхай.

Бидэ Кабанскын аймагай эгээл саада захын Выдрино тосхоной эмшэд гээшэбди. Аймагай түб хүрэтэр 180 модо. Иимэ машина ехэл хэрэгтэй байна, досоонь эмнэлгын 32 янзын хэрэгсэл байна»,  - гэжэ Выдрино тосхоной больницын фельдшер Татьяна Асламова тэмдэглэнэ.

Эмнэлгын туһаламжа үзүүлхэ арга боломжонууд иимэ машинануудай ашаар дээшэлнэ. Үнгэрһэн жэл түргэн туһаламжын 13 машина Буряадта асарагдажа, хэдэн хүнэй ами наһан абарагдаа.  

Фото: egov-buryatia.ru