Засаг түрэ 12 oct 2020 494

​Бабанта аймагай хүгжэлтын талаар суглаа Буряадай Толгойлогшо үнгэргэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Толгойлогшо видеохуралдаанай холбоогоор Бабанта аймагай хүгжэлтын асуудалнуудаар суглаа үнгэргэбэ. Коронавирусай эпидемилогическа байдалhаа боложо, уласай хүтэлбэрилэгшэ аймагуудаар албанай хэрэгээр ябанагүй. Буряад Уласай Засагай газарай гэшүуд болон аймагуудай захиргаантай онлайн суглаанууд эмхидхэгдэнэ.

Бабанта аймагай засаг дарга Николай Ковалевой хэлэhээр, аймаг дотор 2020 ондо үндэhэн түсэлнүүд урагшатай бэелүүлэгдэнэ. Тиихэдэ аймагта «Арадай бюджет» гэhэн түсэлэй хэмжээндэ мүнгэн hомологдонхой. Гэхэтэй хамта, олоной ябадаг газарнуудые болбосон түхэлтэй болгохо хэрэгтэ уласай бюджетhээ 2,5 сая түхэриг аймагта hомологдонхой.

- Аймагта үндэhэн түсэлнүуд бэелүүлэгдэжэ байгаашье hаань, нэмэлтэ мүнгэ hомололго хэрэгтэй. Тэрэ тоодо, Багдарин hууринда хүүгэдэй соёлой hургуули барилгада. 2019 ондо түймэртэ абтаhан байшан заhабарилагдахаар бэшэ. Шэнэ байшанай түсэлэй-тоололгын дансанууд бэлдэгдэнэ, - гэжэ Николай Ковалев нэмэбэ.

Тиихэдэ Усть-Джилинда hууринай hургуули заhабарилгада, үншэн үхибүүдтэ гэрнүудые барилгада, Романовка, Багдарин hууринуудта худаг барилгада, эдэ хоёр hууринуудай хоорондо харгын заhабари үргэлжэлүүлхэ хэрэгтэ мүнгэнэй асуудал шиидхэхэ хэрэгтэй.

Алексей Цыденов яаманууд болон засагай эмхи зургаануудта эдэ объектнүүдые федеральна программануудта оруулха арга хараалха гэжэ даалгаа. Тиихэдэ уласай хүтэлбэрилэгшэ Бабанта аймагай захиргаанда хубиин олзын хэрэг эрхилэгшэдэй тоо олон болгохо талаар асуудал хинаха гэжэ даалгаа.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар