Засаг түрэ 15 oct 2020 621

«Хотын, hомоной эрхим гулваа» гэhэн харалган Буряадта соносхогдонхой

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Буряад Уласай засагай газарай Захиргаанай Нютаг дэбисхэрэй хүгжэлтын хороон харалган эмхидхэжэ, эгээл эрхим мэргэжэлтэдые элирүүлжэ, тэдэниие саашань дэмжэхэ, тэдхэмжэ үзүүлхэ гол зорилготой.

Энэ хэмжээнэй нэгэдэхи шата октябриин 9-hѳѳ 28 болотор үнгэрнэ. Мэргэжэлтэд харалганда хабаадаха тухай мэдүүлгэ, анкетэ бэшэжэ болоно. Yшѳѳ тиихэдэ хүдэлжэ байhан ажал, захиргаан тухайгаа тодорхой мэдээсэл харалганай шүүгшэдэй дурадхаhан аргаар гүйсэд бэшэхэ, «Хүдѳѳ нютагhаа зоной ехээр гаража ябаха ушарнуудые үсѳѳн болгохо талаар бэелүүлэгдэхэ хэмжээнүүд» гэhэн асуудалаар түсэл зохёожо, тэрэнээ хамгаалха болоно.
Харалганай хоёрдохи шата ноябриин 10-да эмхидхэгдэхээр багсаамжалагдана. Хамшагта ханяадай ехээр дэлгэрhэн ушарhаа энэ шата харилсаагүй аргаар үнгэргэгдэжэ болохо. Хабаадагша 2 минутын туршада ѳѳр тухайгаа, хэдэг ажал хүдэлмэри тухайгаа тобшохоноор, тодоор хѳѳрэжэ үгэхэ, саашадаа зохёогдоhон түсэлѳѳ олоной анхаралда дурадхаха юм. 
Эдэ хоёр шатануудые эрхимээр гараhан мэргэжэлтэн «Хотын, hомоной эрхим гулваа» гэhэн нэрэдэ хүртэхэ.
Шангай түрүү гурбан hууринуудые эзэлhэн хүнүүд тус тустаа мүнгэн бэлэгүүдтэ хүртэхэ.

Фото: egov-buryatia.ru