Засаг түрэ 20 oct 2020 511

Буряадта hурагшадай намарай амаралта hунаагдаха

Дунда hургуулиин hурагшадай намарай амаралтанууд ноябриин 2-hоо 14 болотор үргэлжэлхэ. Энээн тухай шиидхэбэри Буряадай Роспотреб-хиналтын болон Элүүрые хамгаалгын  яаманай мэргэжэлтэдтэй хамта хэлсэгдэжэ,  Коронавирусай халдабариин таралгын аюултай холбоотой асуудалнуудые шиидхэхэ талаар уласай шууд гүйсэдхэхэ штабай ээлжээтэ зүблѳѳндэ абтаба.  Амаралта нэгэ долоон хоногой болзорто hунаагдажа, үбшэндэ нэрбэгдэхэ зоной тоо доошонь оруулха гол зорилготой. Ушар юуб гэхэдэ, гэр бүлын нэгэ гэшүүн СОVID-19 үбшэндэ нэрбэгдээд, гэртэхиндээ халдаажа, олоороо нэгэ доро үбдэнэ. Гадна энэ болзорто Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэргэжэлтэд hуралсалай эмхинүүдтэ саашанхи ажалайнгаа ябадал зүбѳѳр түсэблэхэ аргатай болохо. Харилсаагүй аргаар hуралсал эмхидхэгдэхэдээ ѳѳрын дутуу дундануудтай гэжэ мэдээжэ. Тиимын тула саашадаа ямар аргаар ажал ябуулхада үрэ дүнтэй байхань тодорхойлогдохо.

Хоёрдохи четвертиин түгэсхэлдэ аймагуудай hуралсалай таhагай мэргэжэлтэд үхибүүдтэ ном үзүүлhэн ажалаар шүүмжэлэл хэхэ ёhотой», - гээд Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай 1-дэхи орлогшо Галина Фомицкая тэмдэглэнэ.

 Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов эхин классуудай hурагшадтай харилсаагүй аргаар ном зааха асуудалаар аминдань суглаа эмхидхэхэ. Һая hургуулида ороhон хүүгэдтэ харилсаагүй аргаар үзэг, тоо зааха арга олоной hанаа зобооно гээд хэлэлтэй.

Фото: yandex.ru