Засаг түрэ 22 oct 2020 455

Эмнэлгын шэнэ түхеэрэлгэнүүд Буряад Уласта ерээ

Буряад Уласай хэдэн аймагуудай түбэй ахамад эмшэдтэ шэнэ түхеэрэлгээр хангагданхай унаануудай түлхюурнууд барюулагдаба.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үгэ хэлэхэдээ иигэжэ тэмдэглэнэ:

Урда долоон хоногто түргэн туhаламжын 18 унаа аймагуудта дамжуулагдаа. Харин мүнѳѳ 13 флюорограф, 5 маммограф ерэжэ, дээдэ мэргэжэлэй туhаламжа хүн бүхэндэ үзүүлэгдэжэ эхилхэнь».

КАМАЗ түхэлэй автошина дээрэ иимэ ехэ түхеэрэлгэнүүд бэлдэгдэжэ, ямаршье харгыгаар ябажа, холын нютагуудта ошожо, хүндэ эгээл түрүүн хэрэгтэй туhаламжа үзүүлэгдэхэ, бэеын шалгалта гүйсэд хэгдэхэ. Зарим ушарта үбшэн саг соогоо элирүүлэгдэжэ, эмшэд хүнэй наhа, бэеын тамир аршалха аргатай  болобо.

Һүүлэй үедэ эмнэлгын арганууд бүри үргэн болонхой. Бүри hаяхана хуушарhан түхеэрэлгын аргаар эмшэд ажалаа ябуулжа байгаа. Харин мүнѳѳ дээдэ шатын оньhон техникэ Буряадтамнай бии болоhониинь hайшаалтай», - гэжэ Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов хэлэбэ.

Баргажанай, Бэшүүрэй, Яруунын, Загарайн, Ивалгын, Кабанскын, Хурамхаанай, Муяын, Байгал Шадарай, Ивалгын, Хориин түбэй больницануудта болон Петропавловкын, Гусинооозерк хотын эмнэлгын газарнуудта шэнэ түхеэрэлгэнүүд үгтэбэ.