Засаг түрэ 23 oct 2020 292

Буряадай Татарстанай түлѳѳлэгшэдэй уулзалга

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Татарстан Уласай түлѳѳлэгшэ Василь Шайхразиевтай уулзалга үнгэргѳѳ.

Татарстан Уласhаа ерэhэн айлшад Буряадта амжалтатайгаар хүдэлдэг татар яhатанай соёлой түб ошожо, тэндэ ябуулагдадаг ажалтай танилсаа. Энэ жэлдэ Татаарай АССР-эй байгуулагдаhаар 100 жэлэй ой гүйсэжэ, энэ ушараар олон хэмжээнүүд түсэблэгдэhэн байна. Тэдэнэй тоодо Ород Уласай олон можо нютагуудта амгалан ажаhуудаг татар яhатантай уулзалганууд ороно.
Манай уласта олон яhатан ажаhуудаг. Эдээндэ засагай талаhаа анхарал ходо хандуулагдажа байдаг. Тусхайта түсэл табигдажа, гүрэнэй программа бэелүүлэгдэжэ, эндэ ажаhуудаг олон яhатан зониие эблэрүүлхэ талаар ажал ходо ябуулагдадаг. Мүнѳѳ Татарстан Уласhаа айлшадай ерээд байхада бидэ баяртайбди", - гээд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.


 Уулзалгын үедэ хоёр улас хоорондын харилсаа улам hайжаруулха, үргэдхэхэ талаар асуудалнууд хэлсэгдээ. 2013 ондо баталагдаhан хэлсээн шэнэлэгдэбэ.

Би байгша ондо хоёр дахин Буряад Орон айлшалбаб. Тиимэhээ анханайнгаа хэлсээ шэнээр баталха үүргэтэйб», - гэжэ Василь Шайхразиев хэлээ.

Фото: egov-buryatia.ru