Засаг түрэ 23 oct 2020 539

Юрий Трутнев ѳѳрын дураар туhаламжа хүргэдэг залуушуулда медальнуудые барюулба

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев Буряад Уласай ѳѳрын дураар туhа хүргэдэг хүнүүдтэ медальнуудые зүүлгэбэ.

 Коронавирус үбшэнэй ехээр hүжэржэ, орёо байдалай тохёолдохо сагта наhатай, арга шадалаараа тулюур зондо ѳѳрынгѳѳ сэдьхэлэй нангин уряалаар туhа хүргэжэ, мүнѳѳшье арга шадалаараа анхарал хандуулдаг зон олон байна. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын  медальнуудта хамтадаа Буряад Уласта ажаhуудаг 150 волонтёрнууд хүртэнхэй. Тэдэнэй долоониинь мүнѳѳдэр Юрий Трутневай гарhаа үндэр шагналнуудые абаба.
Байгша оной март hарада #МыВместе (БидэХамта) гэhэн хэмжээн соносхогдожо, хэдэн мянган залуушуул, энэрхы сэдьхэлтэй хүнүүд наhатайшуулда хэрэгтэй эм, эдеэ хоол гэртэнь абаашажа үгѳѳ, ажабайдалдань туhа хүргѳѳ.  Энэ намартаа тус ажал бүри эршэмтэйгээр ябуулагдана.

Ниигүүлэсхы сэдьхэлэй ажал хүндэ. Бултандатнай баярые хүргэнэб. Нэн түрүүн бэе тамираа гамнаха шухала», -  гээд Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев хэлээ.

Буряад Уласта хамтадаа 950 волонтёр тоологдоно. Эдэнэр 40 мянган мэдүүлгэ зонhоо абажа, бултандань туhаламжа үзүүлээ. Мүнѳѳ эдэнэрэй ажал ехэ болонхой. Эмнэлгын газарнуудта, поликлиникануудта хүдэлжэ, хэрэгтэй эмүүдые хүнүүдтэ хүргэжэ үгэнэ.

Фото: egov-buryatia.ru