Засаг түрэ 26 oct 2020 464

Олоной hанаа зобооhон үбшэн

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев болон Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хоёр олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй сэтгүүлшэдэй асуудалнуудта харюусаа.

Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов коронавирус үбшэнтэй зониие аргалхаар эмнэлгын нэмэри  газарнуудые түхеэрхэ талаар ябуулагдажа байhан ажал тухай мэдээсэбэ.
«Гэсэр» гэhэн зохид буудал хэдыхэн үдэрэй туршада эмнэлгын газар болгоогдоо. Эндэ хамшагта үбшэнhѳѳ эдэгэжэ байhан зониие оруулжа, саашань эмшэлхэ болоно. Хамтадаа 168 койко hуури бэлдэгдэжэ, тэдэнэй 14-иинь хүнэй уушха сэбэрлэхэ аппарадта холбогдонхой. 
Октябриин 23-ай байдалаар Буряадта коронавирус үбшэнтэниие эмнэлгын газарта аргалха 2187 койко тоологдоно. Һаядаа үшѳѳ нэмэри 500 hуури бии болгогдохонь. 
Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Юрий Трутнев элүүрые хамгаалгын hалбарида хабаатай хэдэн асуудалнуудта харюусажа, хамшагта үбшэнтэй булта тэмсэхэ хэрэгтэй гэжэ тэмдэглээ.

Фото: egov-buryatia.ru