Засаг түрэ 26 oct 2020 499

Буряад Уласта хизаарлалтын хэмжээнүүд шангалагдажа болохо

Коронавирусай халдабариин таралгын аюултай холбоотой асуудалнуудые шиидхэхэ талаар уласай шууд гүйсэдхэхэ штабай мүнѳѳдэр үнгэргэгдэхэ зүблѳѳндэ хизаарлалтын хэмжээ ябуулгануудай журам шангалха талаар хѳѳрэлдѳѳн болохо.

 Энээн тухай Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов дуулгаба.

Коронавирусай ехээр hүжэрхэдэ, үбшэнтэнэй тоо улам дээшэлнэ. Тиимэhээ хизаарлалтын хэмжээнүүдые абажа, байдал тогтоохо шухала», - гээд Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.


Октябрь hарын туршада hэргылэмжын дүримүүдые шангаар сахиха гол эрилтэтэйгээр, бассейн болон кинотеатрнууд нээгдэhэн гээд hануулая. 
Тиин үдэр бүхэндэ хамшагта ханяаданда нэрбэгдэгшэдэй тоо дээшэлжэ, энэ үглѳѳнэй байдалаар, үбшэлhэн 217 хүн бүридхэгдэбэ. Улаан-Yдэ хотын больницанууд 97 % үбшэнтэнѳѳр эзэлэгдэнхэй. Хамтадаа 10467 хүн  COVID-19-ѳѳр үбшэлѳѳ. 134 хүн наhа бараа. Yсэгэлдэр долоон хүн наhанhаань хахасаа.

Эгээл олоор үбшэнтэн Улаан-Yдэ хотодо элирүүлэгдэнэ. 
Гэхэтэй хамта 7326 хүн амжалтатайгаар эмнэлгэ гаража, hайн болоод байна. Энэнь коронавирустаhан бүхы зоной 69 % болоно. Yсэгэлдэр эмнэлгын газарнуудhаа 43 хүн гэртээ табигдаа. Больницануудта хамтадаа 1865 үбшэнтэн арга абана. Тэдэнэй тоодо 43 үхибүүн. Реанимацида 64 хүн оруулагданхай. Тэдэнэй 32-ынь ИВЛ аппарадта холбогдонхой.  Амбулаторно аргаар 1142 хүн гэртээ эмнэлгэ гарана.

Фото: egov-buryatia.ru