Засаг түрэ 27 oct 2020 368

Улаан-Yдэ хотын эмшэдтэ туhа хүргэгдэнэ

Буряад Уласай Транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын яаман Улаан-Yдэ хотын поликликануудые 30 машинануудаар, жолоошодоор хангаба. Коронавирус үбшэнэй ехээр дэлгэрхэдэ, эмшэдтэ ѳѳдтэнь туhаламжа хэрэгтэй боложо, али нэгэн үбшэнтэндэ хүрэжэ ошохонь орёошог болонхой. Гадна ханяаданда нэрбэгдэhэн зоной тоо улам дээшэлжэ, эмшэд мэдүүлгэ абажа, арга шадалаараа тэдээндэ ошожо, туhа хүргэнэ.

Коронавирусай халдабариин таралгын аюултай холбоотой асуудалнуудые шиидхэхэ талаар уласай шууд гүйсэдхэхэ штабай ээлжээтэ зүблѳѳндэ Буряад Уласай hанhаа 7,2 сая түхэриг мүнгэн хотын поликлинакануудые нэмэлтэ унаагаар хангаха хэрэгтэ үгэхэ тухай шиидхэбэри абтаа.

 Энэ орёо сагта Буряад Уласай бүхы гүрэнэй эмхи зургаанууд хамтаржа,  хүсэ аргаяа СОVID-19 үбшэнтэй тэмсэлгэдэ гаргана. Манай яаманhаа гушан унаа жолоошодтоёо эмшэдтэ туhа болгон дамжуулагдаба», - гээд Транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын сайд Александр Аюшеев тэмдэглэнэ.

Фото: egov-buryatia.ru