Засаг түрэ 27 oct 2020 396

Ород Уласай Юрэнхылэгшын шэнэ дурадхал

Ород Улас дотор ажалтай хүнэй үбдэхэдэ, эмнэлгэ гаража байhан хугасаада ажалhаань түлбэри түлэгдэдэг албатай. Түлбэриин хэмжээн хүн бүхэнэй хүдэлhэн сагhаа дулдыдадаг. Найман жэлhээ дээшэ хүдэлhэн хүндэ эмнэлгын хуудаhан абажа байhан салин түлбэриин 100 % түлэгдэдэг. 5-hаа 8 жэл ажаллаhан эрхэтэн салингынгаа 80 %, 5 жэлhээ доошо хүдэлhэн хүн 60 % абаха эрхэтэй.

Тиин бүхыдэлхэйдэ коронавирус үбшэнэй ехээр hүжэржэ байха сагта долоон наhа гүйсѳѳдүй хүүгэдтэй түрэлхидтэ эмнэлгын хуудаhан ажаллажа байhан болзорhоо дулдыдангүй, гүйсэд 100 % түлэгдэхэ тухай Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин дурадхал Засагай газарта оруулжа, байгша оной декабриин 1 болотор зохид шиидхэбэри абаха болзор тодорхойлбо.

 

Фото: google.com