Засаг түрэ 28 oct 2020 221

Харгынууд Буряадта заһагдана

Байгал шадарай аймагай Ильинка тосхондо Р-258 «Байкал» харгы заһагдажа, ашаглалгада тушаагдаба.

Энэ хэмжээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Ильинское һомоной гулваа Николай Челмакин, «Южный Байкал» гэһэн федеральна харгынуудай управлениин дарга  Радик Фаразутдинов гэгшэд хабаадалсаа.
Тус заргы заһаха хэрэгтэ анха түрүүшынхиеэ полимерно-битумна зүйлнүүд хэрэглэгдэжэ, тэрэнь асфальтые бүри бүхэ болгохо, ямаршье сагта һайн зандаа байха шанартай.

Уһан асфальт дээрэ сугларжа, тэрэнь хүрэхэдөө харгын хушалтые хахалдаг байгаа. Харин энэ шэнэ зүйлнүүдые хэрэглэһэнэй ашаар харгы үни һайн зандаа үлэхэ, ехэ ашаатай унаагай ябахада яахашьегүй», - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.


Барилгын ябуулһан эмхиин саг соогоо ажалаа дүүргээ», - гээд  Радик Фаразутдинов онсолно.

Барилгын хүдэлмэринүүдтэй хамта харгын 182 шэнэ тэмдэгүүд, харгыһаа хажуу тээшээ гарахагүйн тула 2 модо утатай түмэр хэрэгсэл табигдаа. Харгын захаар хүн зоной ябахаар 1,6 модо утатай тротуар хэгдэжэ, автобуснуудай зогсохо газар бэлдэгдээ.
Энэ жэлдэ 11,6 миллиард түхэригтэ харгынууд заһагдаха хараатай. Хамтадаа 306 модо харгы шэнэлэгдэхэ. Тэрэнэй 85 модо федеральна мэдэлэй харгы, бусадынь Буряад Уласай, аймагуудай мэдэлдэ байдаг харгынууд, 13 хүүргэнүүд.
2017 онһоо эхилээд, 2024 он болотор Буряадта харгынууд заһагдаха.

Фото: egov-buryatia.ru