Засаг түрэ 2 nov 2020 435

​Буряадай Толгойлогшо Ородой премьер-министртэ транспортын талаар Гүрэнэй зүблэлэй ажалай бүлэгэй дүнгүүдээр тоособо

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов премьер-министр Михаил Мишустинай болон Ородой Холбоото Уласай хүгжэлтын үндэhэн зорилгонуудые бэелүүлхэ талаар ниитэ нэгэ түсэб бүрилдүүлхэ Гүрэнэй зүблэлэй ажалай бүлэгүүдэй хүтэлбэрилэгшэдэй хабаадалгатай зүблөөндэ видеоконференц-холбоогоор хабаадаа.

«Транспорт» гэhэн шэглэлээр ажалай бүлэгэй хүтэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов хэгдэhэн ажал тухай тоосоо. «Хамтын хүсөөр «Аюулгүй болон hайн шанартай автомобилиин харгынууд» болон «Транспортна хангалгын байгууламжын hэльбэн шэнэдхэлгын болон үргэдхэлгын ниитэ нэгэ түсэб» гэhэн үндэhэн түсэлнүүдые бэелүулгын шатанууд элирүүлэгдээ», - гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглээ.

Элидхэлдээ уласай хүтэлбэрилэгшэ автоунаануудай харгынуудай, харгын аюулгүй байдалай, олониитын транспортын, хүүргэнүүдые hэльбэн шэнэлхэ талаар үндэhэн түсэлэй дүнгүүдээр дурадхалнуудые оруулаа.

Тиигэжэ үндэhэн түсэлэй хэмжээндэ томо агломерацинуудай харгынуудай 85% 2024 он болотор нормативна эрилтэнүудтэ тааруу болгожо, 2030 он болотор хэгдэhэн ажалай дүн доошолуулангүй байха.

«Энээнhээ гадуур энэ үндэhэн түсэлдэ 2030 он болотор үмхирhэн, аюултай болоhон хүүргэнүүд, хэмэл байгуулгануудые заhабарилха, hэльбэн шэнэлхэ ажал хараалагданхай», - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Ажаhуугшадай байдал hайжаруулхын тула олониитын транспорт  хүгжөөхэ шухала. Үндэhэн түсэлэй хэмжээндэ хун зониие шэрэхэ унаануудай парк болон хото шадар ябаха поезднуудые нэнэлхэ хэмжээ ябуулганууд хараалагданхай гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар