Засаг түрэ 2 nov 2020 473

Буряад Уласта тусхайта такси бии болохо

COVID-19 үбшэндэ нэрбэгдэжэ, гэртээ аргалуулжа байһан зониие эмнэлгын газар хүргэхэ, һөөргэнь гэртэнь абаашаха зорилготойгоор тусхайта такси Буряадта байгуулха тухай Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов мэдээсээ.

Хамшаг ханяаданда дайрагдаһан зоной ехэнхинь гэртээ эмнэлгэ абажа, эдэгэхэ ушарнууд олон. Харин иимэ зоной олоной ниитын унаагаар ябангүй, үбшэеэ тараангүй эмнэлгын байшан ошожо, шалгалта гарахын тула аминдаа унаа хэрэгтэй болоно. Тиимын тула досоогоо тусхай хамгаалгын хэрэгсэлээр боогдонхой һуудалтай, жолоошониие хамгаалха түхеэрэлгэтэй унаанууд бэлдэгдэжэ эхилхэ. Олон хүүгэдтэй гэр бүлэнүүд болон наһатайшуул иимэ унаагаар нэн түрүүн ябаха аргатай. Түлбэринь ниитын унаагайхитай адли байха ёһотой гээд Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.

Фото: pixabay.com