Засаг түрэ 2 nov 2020 464

​Буряад Уласай Толгойлогшо эмнэлгын hалбариин хүдэлмэрилэгшэдтэ хандаба: «Ехэ баяр хүргэнэб, таанад - манай найдал»

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

«Бурятия»телесубагта интервью үгэхэдөө, тахал үбшэнэй үедэ тэсэбэриин, хэhэн ажалайнь түлөө эмнэлгын hалбариин хүдэлмэрилэгшэдтэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов баяр хүргэбэ.

- Би эмшэдтэ, эмнэлгын hалбариин хүдэлмэрилэгшэдтэ ковидой түбүүдтэ хүдэлжэ байhан, тиихэдэ эмнэлгын бүхы hалбариин хүдэлмэрилэгшэдтэ ханданаб. Үбшэнтэниие аргалха hуури байгуулха, тоног хэрэгсэл, машина худалдан абаха – эдэ бүгэдэ техникэ болоно. Бүхы ажал хүнүүд хэнэ ха юм. Эдэнэр мүнөө ехэ эсэнхэй. Таанарта баяр хүргэнэб, таанад манай ори ганса найдал болонот. Иимэ гуримаар энэ ехэ ажал удаан сагта хэхэдэ, ехэ хүндэ, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Алексей Цыденов ковидна түбүүдтэ хүрэхэдөө, беэ аршалха хубсаhа, хоёр маска, нюдэнэй шэл үмдэhэн тухайгаа hануулаа.

- Тиимэ хубсаhатай ехэ хүндэ, өөр дээрээ мэдэрээб. Иимэ оршондо бүхэли үдэр хүдэлхэдэ, hаядаа дүүрэхээ байна бэшэ гэжэ мэдэрхэдэ, ехэ хүндэ. Хүнүүд эсэнэ. Эндэ мүнгэнэй асуудал гаранагүй, хүдэлжэ байhан хүнүүдэй - hэшхэл. Зарим ушарта түлюур зантай үбшэнтэн ушардаг, олон бэшэшье hаа, тэдэ зон бии. Тэдэнэр зүб, буруушье hаань, эмшэдые гэмнэдэг, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

 Эмнэлгын hалбариин хүдэлмэрилэгшэдые тэсэхыень Алексей Цыденов үшөө дахин уряалба.

- Үшөө юумэ нэмэжэ хэлэхэ хүндэ. Бидэнhээ дулдыдаhан ажал хэнэбди, хэхэбди. Мүнөө танай гарта нютагаархидаймнай ажамидарал, элүүр энхэ байдал, таанадтал ганса найдал. Манай эмшэд дайнда мэтэ, тэдэнэрэй ажалай, тэсэбэриин, эрэлхэг зоригой түлөө хэмгүй баяртайб. Эдэ бүгэдэ шахардуу байдалда эли болодог хүнэй абари зан ха юм, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар