Засаг түрэ 5 nov 2020 449

Алас Дурнада - ашаг үрэтэй

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын тогтоолоор Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ оруулагдаhаар хоёр жэл үнгэршэбэ

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын тогтоолоор Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ оруулагдаhаар хоёр жэл үнгэршэбэ. Энэ болзорто Буряад Уласта үзүүлэгдэhэн дэмжэлгэ, туйлалтанууд тухай уласай хүтэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов «Бурятия» теле-субагта интервью үгэхэдөө хөөрэбэ.

- Энэ дэмжэлгын ашаар хэгдэhэн ажалай иимэ үрэ дүн бидэ хүлеэгээгүйбди гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Нэгэдэхеэр, эрхэтэдые дэмжэхэ ниигэмэй hалбарида ехэхэн тэдхэмжэ үзүүлэгдээ. Буряад Уласта гурбадахи үхибүүтэй болоhон гэр бүлэнүүдтэ тэдхэмжэ түлэгдэдэггүй байгаа. Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаhан сагhаа хойшо гурбадахи үхибүүтэй болоhон гэр бүлэнүүд үхибүүнэйнгээ гурбатай болотор hара бүхэндэ 12 мянган түхэриг абана. Бүхэроссиин «Эхын капиталhаа» гадна, Алас Дурнын «Эхын капитал» нэмэгдээ. Байгша ондо хоёрдохи үхибүүтэй болоhон бүлэнүүдтэ хамта дээрээ 800 мянган түхэригhөө дээшэ мүнгэн түлэгдэнэ. Энэнь горитой нэмэлтэ, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

Гэхэтэй хамта түрүүшынхиеэ үхибүүтэй болоhон гү, али үргэжэ абаhан Буряад Уласай бүхы гэр бүлэнүүдтэ 24 мянган түхэригhөө дээшэ мүнгэн нэгэ доро түлэгдэхэ тэдхэмжэ Алас Дурнын тойрогой үшөө нэгэ дэмжэлгэ болоно.

Ниигэмэй hалбари хүгжөөлгэ

Буряад Уласай ниигэмэй hалбари хүгжөөлгэдэ Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тэдхэмжэ горитой хубитаяа оруулна. 2019-2021 онуудта тэдхэмжын хэмжээндэ 6,8 миллиард түхэригэй 113 хэмжээ ябуулганууд бэелүүлэгдэхэ.

Тэдэнэй ехэнхи хубинь мүнөө хэгдээд байна. Эмнэлгын эмхинүүд, хүүгэдэй сэсэрлигүүд, hургуулинууд, нэмэлтэ hуралсалай түбүүд, дунда мэргэжэлэй hургуулинууд, тамирай талмайнууд, соёлой байшангууд баригдаа, заhабарилагдаа, элүүрые хамгаалгын 32 эмхидэ, дунда мэргэжэлэй 16 hургуулида тоног хэрэгсэлнүүд шэнэлэгдээ. Хүүгэдэй эдиршүүлэй тамирай «Золотой Дракон» гэhэн hургуулида заhабарилга хэгдээ, трамвайн ябаха харгынууд заhабарилагдаа, 15 трамвай худалдан абтаа, гиир үргэлгын спортын «Шанс» болон биатлоной «Снежинка» түбүүд байшангуудтай болоо.

Байгша ондо Буряад Уласта 22 шэнэ автобус ерэнхэй. Аймагуудта 30-hаа дээшэ фельдшерскэ-акушерскэ пунктнууд болон амбулаторинууд баригдана. Тиихэдэ Новоселенгинск hууринда – hургуули, Северобайкальск хотодо – техникумэй хамтын байра, Сагаан- Нуурта – соёлой түб, үшөө тамирай талмайнууд, Ядерна эмнэлгын түб баригдана. Тулалдаануудай уласай түб, Хяагта хотодо хүүгэдэй сэсэрлиг болон бусадшье барилганууд эхилэнхэй.

- Эдэ объектнүүд ажаhуугшадай саашанхи ажабайдалда удха шанартай. Спортын, элүүр энхын талаhаа. Иимэ шиидхэбэриин түлөө Владимир Владимировичта баяр хүргэнэб. Ажабайдалай бүхы hалбаринуудта иимэ ехэ дэмжэлгэ үзүүлэгдэнэ. Хоёр жэлэй туршада нэмэлтэ тэдхэмжэдэ хүртэнэбди, - гэжэ Алексей Цыденов онсолбо.

Мүнгэ хүрэнгэ оруулалга болон Алас Дурнын гектар

«Алас Дурнын гектар» гэhэн программаар Буряад Уласта 1,7 мянганhаа дээшэ хүн түлбэригүй ашаглахаар газар абаhан байна. Тэ­дэнэй ехэнхинь гэр бариха зорилго­той. Жэл болохогүй болзорто «Алас Дурнын ипотекэ» гэhэн програм- маар 1300 бүлэ гэртэй болоо, гэрэйн­гээ байдал hайжаруулаа.

Буряад Уласай эдэй засагай хүгжэлтэ Алас Дурнын, тэрэ тоодо уридшалhан хүгжэлтын дэбисхэрнүүдэй (ТОР) тэдхэмжэ эршэдүүлхэ гэжэ хараалагданхай. Мүнөө «Бурятия» гэhэн ТОР-то 6,6 миллиард түхэриг оруулжа, зургаан резидентнүүд түсэлнүүдээ бэелүүлнэ. 1000-hаа дээшэ ажалай hуури байгуулагдахаар түсэблэгдэнэ. Тиихэдэ инвесторнүүдтэ хангалгын байгууламжын дэмжэлгэ үзүүлхэ арга хараалагданхай.

- Эндэ жэшээ болон манай «Озёрный» ГОК ажалаа ябуулна. Энэ эмхи удаан сагта хүдэлөөгүй, тэрээн тухай олон дахин хэлэгдээ. Харин Буряад Уласай Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ оруулагдахада, гадаадахи инфраструктурада тэдхэмжэ үзүүлхэ арга хараалагдаа. «Озёрный» ГОК эмхииин хүгжэлтэдэ 70 миллиард түхэригэй мүнгэ хүрэнгэ оруулха хэрэгтэй. Үшөө тиихэдэ нэмэлтэ 12 миллиард түхэриг гадаадахи хангалгын байгууламжада – зайн гал, уhанай hужаанууд болон бусадта. Мүнгэ хүрэнгэ оруулха бүхы хэмжээнhээ 10% гү, али 7 миллиард федеральна бюджедhээ инвестортэ дамжуулагдаа. Тиигэжэ бизнес-түсэб бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Ажал эхилээ, мүнгэ хүрэнгэ оруулагша ашагта малтамал бэдэржэ, газар hэндэхэ, тэhэлхэ талаар ажал ябуулна, мүнөө руда олзоборилогдоно. Саашадаа комбинат баригдаха, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

2024 он болотор, саашадаа 2035 он болотор Алас Дурнын ниигэмэй- эдэй засагай хүгжэлтын Үндэhэн программа беэлүүлэгдэжэ, уласай хүгжэлтэдэ дэмжэлгэ үзүүлэгдэхэ. Программын хэмжээндэ Буряадта 2035 он болотор ниигэмэй хангалгын байгууламжын 550 объект баригдаха, заhабарилагдаха. Гэхэтэй хамта Үндэhэн программада 20-hоо дээшэ бюджедhээ гадуур мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын түсэлнүүд оруулагданхай.

Фото: egov-buryatia.ru