Засаг түрэ 5 nov 2020 424

Буряад Уласай медальнууд барюулагдаба

Коронавирус үбшэнтэй тэмсэлгэдэ хубитаяа оруулһан эмшэдтэ, өөрын дураар зондо туһаламжа үзүүлдэг зондо, Роспотреб-хиналтын болон бусад албанай мэргэжэлтэдтэ медальнууд үсэгэлдэр барюулагдаба.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов амаршалгын ёһолол харилсаагүй аргаар үнгэргэжэ, 77 эмшэдтэ, Хүн зоной амгалан байдал сахилгын болон эрхые хамгаалгын талаар федеральна албанай управлениин 9 мэргэжэлтэдтэ, 9 волонтёрнуудта үндэр шагналнууд дамжуулагдаба.

Мүнөө олон зон орёо байдалда ороод байбашье, ажалаа үнэн зүрхэнһөөнь ябуулна. Хүн бүхэндэ баярые хүргэхэ үгэнүүд ехэ хомор шэнги. Таа  эгээл түрүүн зондо туһа хүргэжэ, эмшэлнэт. Үдэр бүхэндэ үбшэнтэй тэмсэжэ, үгөөрөө, энэрхы хандасаараа, эмүүдээр хүнүүдые аргалнат. Һайн даа!» - гээд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэнэ.

Хамта хүдэлдэг эмшэдээ уласай халдабарита үбшэнтэниие аргалдаг больницын эмшэн Татьяна Белимова амаршалаа.

Буряад Уласай Засагай газарай эмхидхэһэн үндэр шагнал абаһандаа бидэ баяртайбди. Иимэ орёо сагта бидэ булта хамтаржа, нэн түрүүн эмшэнэй нангин уялга дүүргэхэ хүсэлтэйбди. Бултанда нэн түрүүн энхэ элүүрые хүсэнэбди. Булта хамтаржа, энэ бэрхэшээлые дабаха аргатайбди».

«Уялгынгаа болон  зүрхэнэйгөө уряалаар» гэһэн медаль Буряад Уласай Засагай газар эмхидхэжэ, олон зон өөһэдөө тус медалиин зураг шэлэжэ абаһан юм.

Фото: egov-buryatia.ru