Засаг түрэ 6 nov 2020 1007

Буряад Уласта ойн түймэрэй хаһын дүнгүүд согсологдоо

Буряад Уласай Засагай газарта байгша оной ойн түймэрнүүдэй хаһын дүнгүүд согсологдобо.

Энэ асууудалаар зүблөөн эмхидхэгдэжэ, тэрэниие Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй асуудалнуудай талаар орлогшо  Пётр Мордовской хүтэлбэрилбэ.

Байгша оной апрелиин 1-дэ түймэрэй аюулта хаһа Буряадта эхилһэн юм. Хамтадаа ойн 528 түймэр энэ жэлдэ бүридхэгдэжэ, 89,9 мянган гектар ой модон галда абтаа. Харин 2019 ондо хамта дээрээ 597 түймэр носожо, 226,7 мянган гектар ногоон баялиг хосорһон байна.

Ойн харуулай, нютагай захиргаануудай, бусадшье эмхи зургаануудай мэргэжэлтэдэй хамтын ажалай аша туһаар энэн жэлдэ ой модон соо соробхилһон түймэрнүүд ехэ түргэн унтараагдаа, гээд хэлэлтэй.

Энэ жэлэй түймэрэй хаһа орёошог байбашье булта ой модоёо хамгаалжа шадаабди", -  гэжэ Пётр Мордовской тэмдэглэнэ.

Буряад Уласта 2021 оной хабарай түймэрэй аюулта хаһада бэлдэлгэ мүнөө эхилэнхэй. Ойн харуулшад шэнэ жэл болотор бүхы техникэеэ заһаха, нютаг тойроод түймэрһөө хамгаалха зорилготойгоор хахалагдаһан нүхэнүүдые шэнэлхэ талаар ажал ябуулха болоно.


Фото: yandex.ru