Засаг түрэ 6 nov 2020 1500

​Буряад Уласай Толгойлогшо Ород гүрэнэй хүнүүдэй эрхын талаар бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэтэй уулзаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Ородой Холбоото Уласай хүнүүдэй эрхын талаар бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Татьяна Москальковатай Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов уулзаба. Эдэнэр хүнүүдэй эрхэ сахиха талаар саашанхи ажалай харилсаан тухай, тэрэ тоодо COVID-19 үбшэнэй дэлгэрhэн үедэ, хэлсээ.

- Хүнүүдэй эрхын талаар институдай удха шанар сэгнэшэгүй. Олон асуудал хүнүүдэй hанаа зобооно. Буряад Уласай Засагай газарта хүнүүдэй эрхын талаар асуудалнуудаар ажал ябуулагдадаг. Танай ерэhэнэй ашаар эдэ асуудалнуудай ехэнхинь шиидхэгдэхэ гэжэ найданаб, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшгэ хэлэбэ.

 Алексей Цыденов болон хүнүүдэй эрхын талаар Буряадай бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юлия Жамбалова хоёрто мүнөө улас дотор дуталдаhан эмүүдэй бүридхэл бэлдэжэ үгэхэ гэжэ Татьяна Москалькова хандаа.

Тиихэдэ Татьяна Москалькова ганса Буряадта хабаатай юридическэ асуудалда анхарал хандуулаа: можо доторнай хүнүүдэй эрхэ болон Байгал шадарай экологиин хуули тогтоолго эсэргүүсэнэ. Гэхэтэй хамта, Буряад Уласта үсөөн тоото үндэhэн арадуудай асуудалнууд болон Байгал далай аршалан хамгаалха аасуудалнууд хинагдаха гэжэ сайд тэмдэглээ.Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар