Засаг түрэ 9 nov 2020 685

Буряад Уласта Бүхэроссиин хэмжээнэй суглаан үнгэрбэ

Буряад Уласта анха түрүүшынхиеэ «Дети всей страны» гэһэн семинар-хөөрэлдөөн ноябриин 5-һаа 7 болотор болоо.

Үншэн болон түрэлхидэй харгалзалгагүй үлэһэн үхибүүдэй дунда болон дээдэ мэргэжэлэй эмхинүүдтэ оюутад боложо орохо, саашадаа мэргэжэлтэй болохо гол асуудал эндэ хэлсэгдээ.

Энэ зүблөөн ехэ удтатай байба. Үншэн үхибүүдэй гүрэнэй интернадуудта байжа, тэрэнээ дүүргэжэ гараад, саашадаа эрдэм һуралсалтай болгохо асуудал олон жэлэй туршада ниитын һанаа зобоодог байһан. Харин энэ асуудал мүнөө олоной хабаадалгатайгаар харагдажа, саашадаа зохид шиидхэбэринүүд абтаха", - гээд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.

Бүхэроссиин «Содружество выпускников детских домов» гэһэн ниитын холбооной түрүүлэгшэ Альберт Сарбалаев иигэжэ һанамжаараа хубаалдана:

Энэ хэмжээнэй аша туһаар үншэн, түрэлхидэй тэдхэмжэ үгы үлэһэн үхибүүдэй ажабайдалда хабаатай орёо асуудалнууд олоной хабаадалгатайгаар харагдаа. Гадна тэдэниие ажал хүдэлмэритэй болгожо, саашанхи ажабайдалдань анхарал хандуулагдажа эхилһэниинь ехэ һайн. Энэ хэмжээнэй удаа орёо асуудалнуудта анхарал хандуулагдажа, туһаламжа, тэдхэмжэ үзүүлэгдэжэ байха».

Тус семинар- хөөрэлдөөн дээдэ мэргэжэлэй һуралсалай эмхинүүдэй дунда Бүхэроссиин залуушуулай түсэлнүүдэй грантын ашаар, Буряад Уласай Засагай газарай дэмжэлгээр, Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин болон «Дети всей страны» гэһэн хүүгэдэй гэрнүүдэй холбооной эдэбхитэй хабаадалгатайгаар үнгэрөө.  

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc