Засаг түрэ 16 nov 2020 475

Буряад Уласта хорюулта байдал дахинаа эхилбэ

Һүүлэй үдэрнүүдтэ коронавирус үбшэндэ нэрбэгдэһэн зоной тоо дээшэлһээр.

Мүнөөдэрэй байдалаар Буряад Уласта СОVID-19-дэ  үшөө 269 хүн дайрагдаба. Энэ муухай үбшэнэй һүжэрһэн сагһаа уласай 15 378 хүн үбдөө. Тиин 9909 хүн эмнэлгэ абажа, эдэгэээд байна. Эмнэлгын газарнуудта 2302 хүн оруулагдажа, арга абана. Тэдэнэй тоодо 32 хүүгэд гэжэ онсолмоор. Реанимацида 91 хүн оруулагданхай. Тэдэнэй 28-ниинь 65-һаа дээшэ наһатай хүнүүд. Амбулаторно аргаар 2870 ажаһуугшад эмнэлгэ абана.

Энэ ушараар Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ажаһуугшадта хандалга эльгээгээ:

Коронавирусай талаар орёо байдал уласта ушаранхай гээд хүн бүхэн мэдэнэ. Эмшэд үдэр һүнигүй уялгануудаа дүүргэжэ, ехээр эсэнхэй. Коронавирусһаа гадна ондоо үбшэнтэй зон эмнэлгын газарнуудта арга саг соогоо абангүй, хүндэшэг байдалда ороод байна. Хүнүүдые аргалхаар 2678 койко һуури бэлдэгдэжэ, тэрэнэй 2263-ниинь эзэлэгдэнхэй. Хорото үбшэнэй дэлгэрһэн сагһаа Элүүрые хамгаалгын һалбарида Буряад Уласай һанһаа 2 миллиард 500 сая түхэриг шэглүүлэгдэнхэй. Шэнжэлэлгын лабораторинуудта 25000 тестнүүд үшөө шалгагдаагүй байна. Үдэр бүхэндэ 5000 шалгалта хэгдэжэ, эмшэд гурбан халаанда ажалаа зогсоонгүй ябуулна.

Хамшагта ханяаданай талаар байдал номгоруулха зорилготойгоор ноябриин 16-һаа 30 болотор Буряад Уласта худалдаа-наймаанай ехэ түбүүд, олоной эдеэ хоол баридаг газарнууд, хүн зондо элдэб хангалтануудые үзүүлдэг эмхинүүд хаагдаба. Энэ хугасаада хорюулай дүримүүдые хазагайруулангүй байбал саашадаа ажал хуушан ябадалдаа орохо", - гээд Алексей Цыденов онсо тэмдэглээ.

Фото: egov-buryatia.ru