Засаг түрэ 13 nov 2020 283

​Юрий Трутнев Ородой Зүүн зүг хүгжөөлгын яаманай толгойлогшые яаманай ажалшадта танилсуулаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев шэнэ сайд Алексей Чекунковые Алас Дурнын болон Арктикын хүгжэлтын талаар яаманай ажалшадта танилсуулаа.

- Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Владимирович Путинай Зарлигай ёһоор, Алексей Олегович Чекунков Алас Дурнын болон Арктикын хүгжэлтын талаар Ородой Холбоото Уласай сайдай тушаалда томилогдоо. Урид хүдэлжэ байһан сайд Александр Александрович Козлов Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай бүридэлдэ ажалаа үргэлжэлүүлхэ. Тэрээндэ байгаалиин баялиг ашаглалгатай холбоотой шухала ажал даалгагдаа, - гэжэ Юрий Трутнев хэлээ.

Шадар сайдай хэлэһэнэй ёһоор, Алас Дурнын болон Арктикын хүгжэлтын жасын юрэнхы захиралай ажалай үе сагта Алексей Чиркуновай абаһан мэргэжэлэй дадалга болон мэдэсэ тэмдэглээ. “Алексей Олеговичые онсо танюулжа байха хэрэггүй. Тэрээнтэй долоон жэлэй туршада хамта хүдэлнэбди. Алексей Олегович Алас Дурнын болон Арктикын хүгжэлтын жаса ударидаа. Тиимэһээ шэнэ сайд Алас Дурнада хүрэнгэ оруулха бүхы механизм яажа хүдэлнэб гэжэ мэдэнэ, хүрэнгэ һомолхо олонхи түсэлнүүдтэй танил, тэдэнэй олонхидонь түрүүн хүдэлһэн газартаа дэмжэлгэ үзүүлжэ байгаа, хүрэнгэ оруулагшадай ажалай ёһо заршамые һайн мэдэнэ, Алас Дурнада шэнэ предприятинуудай бии болоходо, ажалай шэнэ һууринуудые байгуулхада, эдэй засагай ургахада юун хэрэгтэй бэ гэжэ ойлгоно. Гэхэтэй хамта, Яаманиие шэнэ шатада гаргажа шадаха шанар шэнжэ тэрээндэ бии. Тэрэ мүнөөнэй ударидаха технологитой һайн танил, тэрэнэй сэхэ хүтэлбэри доро аквасоёлой доро участогуудые үзүүлхэ хүтэлбэри бэлдэгдээ. Энэ гүйсэд автоматжуулһан сервис юм, тэрэнь тоо системын технологидо ороходо туһа болоно. Ойн ажахы хүтэлхэ механизм бэлдэгдээ. Тэрэниие бидэ нэбтэрүүлхэ болонобди. Тэрэнэй тулада Алексей Олеговичтэ шэнэ арга боломжонууд хэрэгтэй болохо», - гэжэ Юрий Трутнев хэлээ.  

Алексей Чекунковой хэлэһэнэй ёһоор, Ородой Холбоото Уласай Алас Дурнын болон Арктикын зонын ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын талаар ажал үргэлжэлүүлгэ хангаха хэрэгтэй. Тэрэнэй тулада һаяын сагта ашаг үрэтэй шэнэ командын гол хүсэн байгуулагдаха болоно. “Яаман мүнөөнэй ударидалгын боломжонуудые, тэрэ тоодо бизнесэй аргануудые ашаглажа байна. Мүнөө байһан дадалгаһаа бүхы һайниие абахаһаа гадна, үшөө нэгэ – нугархай арга нэмэхэбди. Яаманай ажал гээшэ хүрэнгэ оруулагшадтай, манай контрагентнүүдтэй харилсаха талаар улахоорондын шэлэдэг компанинуудай ажал ябуулагтай адли байха ёһотой.  Яаман болбол бултанда бодото дээрээ һайн хоршоо нүхэрлэл болохо ёһотой», - гэжэ тэрэ хэлээ.

Сайдай һанамжаар, ниигэмэй һалбариин хүгжэлтэдэ онсо анхарал хандуулагдаха ёһотой. “Үйлэдбэринүүдэй мэргэжэлтэ ажалшадаар хангагдаагүйдэ, шэнэ удха агуулгатай болоогүйдэ эдэй засагай ургалта болохогүй, Алас Дурнын болон Арктикын ажаһуугшад аза жаргалтай болон аятай зохид эрхэ нүхэсэлдэ байха ёһотой”, - гэжэ тэрэ ойлгуулаа.

- Алексей Олеговичтэй хамта бидэниие Алас Дурнын эдэй засаг хүгжөөхэ талаар үдэр бүриин ехэ хүндэ ажал хүлеэжэ байна. Хүнүүдэй ажаһуухын тула һайн нүхэсэл байгуулха хэрэгтэй. Эдэй засагай ургалтын, хүрэнгэ оруулалтын, шэнэ түсэлнүүдтэ нүхэсэл байгуулха талаар ажал яһала урагшатай байна. Алас Дурнада хүгжэлтын дүй дүршэлнүүд яһала бии: гүрэнэй дэмжэлгээр 2,6 мянган түсэлнүүд бэелүүлэгдэнэ. Тиимэл ажал Арктикада эхилжэ байнхай. Тэндэ хүрэнгэ оруулха гэжэ мэдүүлһэн хэмжээн бии, хүрэнгэ оруулалтын шэнэ түсэлнүүд бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Хүнүүдэй ажабайдалай нүхэсэл һайжаруулха гэбэл – энэ удаан сагай ажал болоно. Тэрэндэ мүнгэн сангай ехэ нөөсэ хэрэгтэй. Энэ ажалые хайшан гэжэ түргэдүүлхэб ба ашаг үрэтэй болгохоб гэжэ бидэ булта бодожо үзэхэхэ болонобди. Тоо системэдэ шэлжэн оролгодо би Алексей Олеговичта ехэ найдажа байнаб. Бидэ мүнөө хүнүүдэй – хүрэнгэ оруулагшадай, Алас Дурнын ажаһуугшадай – ноёд түшэмэлнүүдээр ябахые болюулха ажалые һаял эхилжэ байнабди. Энэ ажалые үргэлжэлүүлхэ хэрэгтэй. Хүнүүд иимэ үйлшэлгэнүүдые түргэн, шанартай абаха ёһотой, олон тоото түшэмэлнүүдтэ үрижэ байһан мүнгэн сүлөө болохо ёһотой. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын табиһан ударидаха зорилгонуудые бидэ дүүргэжэ шадахабди гэжэ би этигэжэ байнаб, - гэжэ Юрий Трутнев дүн гаргаа.

Ород Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин «Алас Дурнын болон Арктикын хүгжэлтын талаар Холбоото Ород Уласай сайд тухай» Зарлиг гаргаа гэжэ һануулая. Кремлиин сайт дээрэ тэрэ бэшэг баримта толилогдоо. Урид Гүрэнэй Дүүмын һунгамалнууд Алексей Чекунковые Ород Уласай Минвостокразвитиягай сайдаар томилогдохые дэмжэһэн байна.

Баримта
Чекунков Алексей Олегович 1980 оной октябриин 3-да Минск хотодо түрэһэн. Россиин МИД-эй Москвагай гүрэнэй уласхоорондын харилсаанай дээдэ һургуулиин (МГИМО) Уласхоорондын эдэй засагай харилсаанай факультет дүүргэһэн.

2001 – 2011 онуудта Ород Уласай сэхэ хүрэнгэ оруулалтын сектортэ ударидагшын тушаалнуудта хүдэлөө. Уласхоорондын болон россиин мүнгэн сангай эмхинүүдтэ, тэрэ тоодо Алас Дурнын газар дэбисхэртэ – Саха (Яхад) Уласта ба Хабаровскын хизаарта томохон түсэлнүүдые ударидаа.

2011 - 2013 онуудта Россиин шууд хүрэнгэ оруулалтын жаса байгуулхада, захиралай, Ударидаха зүблэлэй гэшүүнэй болон хүрэнгэ оруулалтын хорооной гэшүүнэй тушаал эзэлжэ байгаа. Элүүрые хамгаалгын, элшэ хүсэ алмалгын, түүхэй эдэй сектортэ хүрэнгэ оруулалтын хойноһоо харюусажа ябаа, Хитадай хүрэнгэ оруулалтын корпорацитай (CIC) хамта Ородой-хитадай хүрэнгэ оруулалтын жаса байгуулгын түлөө харюусаа.

2014 - 2020 – Алас Дурнын болон Арктикын хүгжэлтын жасын (Группа ВЭБ.РФ) юрэнхы захирал. 2015-2019 онуудта “Алроса” ПАО-гой Адаглаха зүблэлдэ ороо.

Алас Дурнын хүгжэлтын ниигэмэй-эдэй засагай асуудалнуудаар Засагай газарай комиссиин ба Арктикын хүгжэлтын талаар гүрэнэй комиссиин гэшүүн. «РусГидро» ПАО-гой захиралнуудай зүблэлдэ ороно.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар