Засаг түрэ 17 nov 2020 293

​Буряад Уласай Толгойлогшо Ородой үйлэдбэриин болон худалдаанай сайдтай эм абаха асуудал хэлсээ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Ноябриин 16-да Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин болон худалдаанай сайд Денис Мантуровтай уулзалгада коронавируста эсэргүүсэхэ талаар эм абаха асуудалнуудые зүбшэн хэлсээ. Буряад Уласай Толгойлогшо COVID-19 үбшэнтэниие эмшэлгэдэ хэрэглэгдэдэг һэжэг үбшэнэй эмүүдые болон антибиотигуудые хэрэгтэй хэмжээгээр хангалгада федеральна яаманһаа туһа эриһэн байна.
Эм домой дутагдалай байһан сагта уласай эмнэлгын эмхи зургаануудые болон аптекын сүлжээнүүдые эмүүдээр хангаха асуудалай шиидхэлгэ мүнөө түрүүлэн байна. Буряад Уласай засаг фармацевтикын һалбари залан хүтэлдэг үйлэдбэриин болон худалдаанай яамантай нягта харилсана.

Буряад Уласай толгойлогшын даабаряар сентябриин эхиндэ уласта эмэй хэрэгсэлнүүдые абаха талаар ажалай бүлэг бүридүүлэгдэһэн байна, тэрээндэ нютаг можын үйлэдбэриин, элүүрые хамгаалгын, мүнгэн һангай яаманууд болон Бурят-Фармация» гүрэнэй эмэй сангай сүлжээн ороно.

Буряад Уласай Толгойлогшо уласай үйлэдбэринүүдэй гаргажа эхилһэн «антиковидна» хэрэгсэл болон бүтээлнүүдые сайдта үзүүлээ.

Буряад Уласта мүнөө уласай эмнэлгын эмхинүүдэй болон хүн зоной бэе хамгаалха хэрэгсэлнүүдэй өөһэдын үйлэдбэри эмхихэгдэһэн байна.

Росздравнадзорой үнэмшэлгэтэй Надмитовай болон Венедиктовэй олзын хэрэгэй бага үйлэдбэринүүдтэ үдэрэй 165 мянган эмнэлгын масканууд үйлэдбэрилэгдэнэ.

Хүнгэн үйлэдбэриин 17 эмхинүүд олон удаа хэрэглэхэ маскануудые оёно. Үдэрэй туршада 23 мянган ама, хамарай хаалтанууд үйлэдбэрилэгдэнэ.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар