Засаг түрэ 2 dec 2020 294

​"Единая Россия" нам гүрэн дотор арад зонтой хөөрэлдөө эмхидхэжэ эхилээ

© фото: Яндекс.Новости

2001 оной декабриин 1-дэ "Единая Россия" нам байгуулагдаhан юм. Энэ ушараар Росси гүрэн соо 10 үдэрэй декада эмхидхэгдэнхэй.

"Единая Россия" намай региональна таhагуудай хүтэлбэрилэгшэд эдэ үдэрнүүдтэ хүн зонтой уулзажа, асуудалнуудтань харюусаха. Энэ үдэр можо хизаарай 23 губернатор онлайн түхэлэй маягаар харилсаа. Мүн лэ Буряад Уласай Толгойлогшо, Буряадай региональна таhагай секретарь Алексей Цыденов, Москва хотоhоо видео-уулзалгада гаража, нютагаархидтаяа харилсаа.

 Эрхэтэдтэй уулзалга анха түрүүшынхиеэ 2013 ондо эмхидхэгдэжэ, можо хизаарай 22 мянган шахуу зон хандаhан байна.  Тэрэ гэhээр заншалта болонхой. Олон зоной хабаадажа шадахын тула олон талмайнууд байгуулагдана. Тиигэжэ нютаг бүхэнэй гулваа, hунгамалнууд хүн зонтой уулзажа, асуудалнуудтань харюусана. 

Һануулан хэлэхэдэ, олониитын иимэ уулзалганууд жэл бүри "Единая Россия" намай байгуулагдаhан үдэр - декабриин 1-дэ эмхидхэгдэжэл байха гэжэ тэмдэглэлтэй. Мүнөө жэл гүрэн дотор 13 мянган шахуу талмай 10 үдэрэй туршада нээгдэнхэй. Ажаhуугшад толгойн шарха болоhон бэрхэшээлтэ асуудалнуудаа табижа, тодо харюу абаха зэргэтэй. Теэд түргээр шиидхэгдэхэ асуудалнуудтэрэ дороо шиидхэгдэжэ болохо.   

Фото: Яндекс.Новости