Засаг түрэ 2 dec 2020 428

​Байгша оной декабриин 1-hээ хуулида шэнэ нэмэлтэ хубилалтанууд оруулагдаба

© фото: pixabay.com

Байгша оной декабриин 1-hээ социальна хангалтанууд болон түлбэринүүд тухай мэдүүлгэнүүд шэнэ маягаар эльгээгдэжэ эхилхэ. Юуб гэхэдэ, олонхи зон эдэ хангалтанууд тухай мэдэнгүй үлэшэнэ ха. Тиигэжэ шэнэ нэмэлтэ хубилалтануудай ашаар арад зон дэлгэрэнгы мэдээсэл абажа байха зэргэтэй. 

Энээнhээ гадуур, соёлой баялиг хамгаалха талаар хуулида нэмэлтэнүүд оруулагданхай. Тиигэжэ декабриин 3-hаа үндэhэн хүгжэмэй зэр зэмсэгүүдые тусхай тэмдэгтэй болгоохо хэрэгтэй. Декабриин 29-hээ спирт болон спирт бодостой эмүүдэй талаар хубилалтанууд оруулагдаха юм байна. Гэбэшье, нотариус мэргэжэлтэдэй ажал хубилагдаха.  Жэшээнь, тэдэнэр бусад можо хизаарта ажаhуудаг зондо дистанционно хангалтануудые үзүүлхэ аргатай болохо. 

Жэлэй hүүлшын үдэр декабриин 31-дэ юрын ажалай саарhа дансануудые цифровой болгоохо тухай мэдүүлгэнүүдые ажалаар хангадаг эмхинүүд үгэжэ дүүргэхэ ёhотой ха. Мүн лэ хэрбэеэ февралиин 1-hээ июлиин 15 болотор жолоошоной гэршэлгэ гү, али Россиин эрхэтэнэй паспорт абажа үрдингүй үлөө hаа, декабриин 31-дэ дүүргэхэ хэрэгтэй гэжэ hануулнабди. Бүхы шэнэ хубилалтанууд тухай дэлгэрэнгыгээр Россиин Уласай портал дээрэ танилсаха аргатайт.

Фото: pixabay.com