Засаг түрэ 23 nov 2020 280

​Буряад Уласай Арадай Хуралайхид хурса асуудалнуудта тогтодог

Буряадай парламентын ээлжээтэ сессиин үедэ зүбшэн хэлсэхэ асуудалнуудые урид Арадай Хуралай зүблэлдэ hунгмалнууд хэлсэдэг. Энэ тэрэ хуулиин проектнуудай дутуу дунданууд элирүүлэгдэдэг, бүтээгдэhэн хуулинууд сесси дээрэ хараалагдаха аргатай гү гэжэ шиидхэбэри абтадаг.

Энэ удаа депутадууд бага олзын эрхилэлгэ, татабари оруулга тухай хэлсэбэ.  Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хүндэ байдалда ороhон ушар Арадай Хуралай зүблэлдэ зүбшэн хэлсэгдэбэ. 2 долоон хоногоор худалдаа наймаанай түбүүдэй ажалыень хизаарлаха талаар шиидхэбэриие олон олзын хэрэг эрхилэгшэд буруушаагаа. Хааха гэhэн шиидхэбэри абаа hаа, буултыень хаагыт, юундэ улас турын эмхинүүдтэ ажаллаха арга олгобобто гэжэ Игорь Бобков шангарба.

Ажалаа ябуулаагүй зондо туhа хүргэхэ тухай экономикын талаар штаб зүблэл үнгэргэнэ, тиин олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэнь, промышленностиин сайдай орлогшо Алексей Оловянников харилсана гэжэ засагай газарай түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Игорь Зураев тэмдэглэбэ.  Татабари оруулгые hэлгүүлгэ гээшэ эли бэшэ олон дутуу дундатай. Пандемииhаа дулдыдажа, республикын мүнгэнэй жаса хэдэн миллиард түхэриг алдаа. Яагаад тус алдалгые хүсэлдүүлхэ гээшэб гэжэ зарим һунгамалнууд мэдүүлгэнүүдые оруулна. Хэдэн жэлэй саана промышленна парк соо архи эюулдэг эмхи байгуулхабди гэжэ үгэ толгойлогшо үгөө hэн. Тус эмхи акцизнуудые суглуулжа, республикын hанда хэдэн миллиард түхэриг оруулха байгаа гэжэ зарим hунгмалнууд тоолоно. Юундэ тус арга бэелүүлэгдэнэгүйб гэжэ тэдэ асууна. Уласай мал эмшэлгын албанай дарга Эрдэм Сангадиев албанайнгаа ажал тухай хөөрэжэ үгөө. Аймагуудаар үхэhэн малай булашануудай олонхинь тулюур байдалда оронхой. Тэдэнэйнь заhабарилгада мүнгэн хэрэгтэй. Харууhалгыень аймагуудта дамжуулха хэрэг ямар байхаб гэжэ байгаад hунгамалнууд асуудалнуудые табяа. Эдэ болон бусад асуудалнууд ерэхэ сессидэ ноябриин 26-да харагдаха юм.