Засаг түрэ 4 dec 2020 458

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов зонтой онлайн аргаар уулзаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов декабриин түрүүшын декадын туршада хүн зонтой уулзажа, али нэгэн бэрхэшээлтэ асуудалнуудаар хөөрэлдөө үнгэргэнэ. Энэ удаа, декабриин нэгэндэ албанайнгаа хэрэгээр Москва хото ошоод байһайн Толгойлогшо видеоконференциин аргаар зонтой уулзажа, хөөрэлдэбэ. 

 Улаан-Үдэ хотын Дээдэ Онгостой тосхондо ажаһуудаг эхэнэр тэндэ оршодог гэрнүүдые хүйтэн уһанай соргонуудта холбохо асуудалаар хандаба. Табан жэлэй урда тус газарта хүйтэн уһан «Европа» комплексһоо дамжуулагдадаг байһанаа болюулагдаһан байна. Гэбэшье энэ орёо асуудал шиидхэгдэжэ эхилээд, федеральна мэдэлдэ байһан газар тодорхойлогдоһон, гаргашалагдаха мүнгэнэй хэмжээн тоологдоһон байна.

 Амагаева үйлсөөр ажаһуудаг эрхэтэн мүн лэ хүйтэн уһаар хангалгын асуудал табиба. Уһа дамжуулдаг соргонууд хуушаржа, үбэлэй сагта хүйтэн уһаар хангалга болюулагдадаг болонхой. Зунай гурбан һарын туршада хүйтэн уһан газар дээгүүр татаатай соргонуудаар гэрнүүдтэ дамжуулагдана. Энэ хоёр асуудалнууд Улаан-Үдэ хотын захиргаанай болон «Водоканал» эмхиин түлөөлэгшэнэртэй зүбшэн хэлсэгдэжэ, заатагүй шиидхэбэринүүд абтаха гээд Алексей Цыденов найдуулба.

Байгал Амарай магистраль барилгада олон жэлдэ ябаһан зоной зүгһөө уласай ажаһуугша хандаба. 2009 онһоо эхилээд, энэ ехэ барилгада аша габьяатайгаар хүдэлһэн зондо зорюулагдаһан хүшөө бодхоохо асуудал табигдажа, тэрэнь үшөө шиидхэгдэнэгүй. Буряад Уласай Толгойлогшо БАМ-ай нээгдэһээр 50 жэлэй ойдо зорюулагдаһан хэмжэнүүдэй тоодо монумент хүшөө бодхоохо асуудал оруулха тухай хэлэбэ.

Декабриин нэгэнһээ Ород Улас дотор «Единая Россия» намай бии болоһон үдэртэ дашарамдуулагдан хүн зонтой уулзалганууд эмхидхэгдэнэ. Хорото ханяаданай ехээр һүжэрһэн ушарһаа уулзалганууд харилсаагүй аргаар, сэхэ дамжуулгаар үнгэрнэ. Буряад Улас дотор засаг баряашадай онлайн харилсаанай аргаар зонтой уулзаха 37 талмай байгуулагдажа, али нэгэн бэрхэшээлтэй асуудалаар хүнүүд ноёдто хандаха аргатай.

Хэдэн сагай туршада шиидхэгдээгүй асуудалнууд иимэ уулзалгануудай удаа түргэн шууд  болзорто шиидхэгдэдэг гэжэ хэлэе.

Фото: buriat.er.ru