Засаг түрэ 26 nov 2020 334

​Буряадай ниислэл хотодо яагаад агаар сэбэрлэхэб?

© фото: pixabay.com

Агаар тухай асуудал Арадай Хуралай дэргэдэ зүбшэн хэлсэгдэбэ. Агаар хамгаалха тухай хуулида нэмэлтэ хубилалтануудые оруулха тухай экономическа политикын, байгаали хэрэглэлгын болон экологиин хорооной гэшүүд hанамжа, дурадхалнуудаа элирхэйлhэн байна. Ерэхэ 14-дэхи сессиин повесткэдэ соо энэ проект оруулагданхай.

Буряадай ниислэл хотодо агаарай талаар асуудал мүнөөдэр тон шухала. Хэдэн жэл соо энэ асуудал шиидхэгдэжэ ядана. Модон гэрнүүд олоор баригдана. Үбэлдөө утаан уняарhаа боложо, агаар ехэ муухай болоно. Утаанай гаргадаг хорото бодосууд хүнэй бэе махабадта тон муугаар нүлөөлнэ. Урда сесси дээрэ тус асуудал зүбшэн хэлсэгдэхэ аад, дутуу дундануудтай байжа, болюулагдаhан юм. Хуулиин проект соо арсалдаата олон таланууд бии. Парламентын гэшүүдтэ энэ hанаандань тааранагүй. Олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ түлишые хэрэглэдэг зарим янзанууд хоригдоно.

"ИП болон юридическэ нюурнуудта сентябриин 15-hаа майн 15 болотор дулаа дамжуулдаг соргонуудта тодхогдохо ёhотой", - гэжэ Буряадай байгаалиин нөөсын сайдай орлогшо Наталья Тумуреева хэлэнэ. Элидхэл хэгшэдэй удаа, hунгамалнуудай талаhаа олон асуудалнууд оробо.

"Агаар бузарладаг 6 мянга гаран хорото бодосууд ИП-ээнүүдтэ, юридическэ нюурнуудта хабаатай. Хэды зон энэ хуулиин ябуулгада ороноб" гэhэн асуудал Буряадай прокуророй туhалагша Аюна Петухова үгэбэ. "Хурган дээрээ, ехэ hайнаар тоолохо хэрэгтэй. Хэды үйлэдбэри ТГК-гай дулаанай соргонуудта тодхогдожо шадаха аргатайб гэжэ хараха, үзэхэ хэрэгтэй" гэжэ Арадай hунгамал Виктор Ячменёв хэлэнэ. Энэ асуудал түүхэй зандаа. Тиимэhээ үшөө дахин hайнаар хаража үзэхэ, дутуу дундануудыень усадхаха тухай зүблөөн дээрэ хэлэгдэhэн байна.

Фото: pixabay.com