Засаг түрэ 7 dec 2020 461

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй албанай хэрэгээр Энэдхэг ошохо тухай хэлсэгдээ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, Москва хотодо Буряадай бүрин эрхэтэ түлөөлгын газарай толгойлогшын Антон Виноградов Энэдхэгэй посольствын политическэ хорооной хоёрдохи секретарь Фурпа Тсерингтэй уулзаһан байна. Тэрэ уулзалгада хэдэн түсэлнүүдээр хөөрэлдөөнүүд болоо. Ерээдүй сагта, тодорхойлбол, 2021 ондо  Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй Энэдхэг гүрэн ошохо тухай хэлсэгдээ.

Энэдхэг гүрэн России гүрэнтэй экономикын, сэрэгэй, инвестициин талаар нягта ажалладаг гээшэ. Жэшээлхэдэ, Улаан-Үдын вертолёт бүтээдэг завод Энэдхэг руу бүтээлнүүдээ эльгээдэг гээшэ.

“Алексей Цыденов албанайнгаа хэрэгээр ошобол, экономикын, мүнгэ шэглүүлгын, социальна һалбаринуудай талаар хэлсээнүүд баталагдажа магад», - гэжэ Антон Виноградов социальна хуудаһандаа бэшэһэн байна.

Гэхэтэй хамта, Буряадай оюутадые һуралсалай курснуудта эльгээхэ тухай зүбшэн хэлсэгдээ. Бүхы гаргашануудые Энэдхэгэй тала бэе дээрээ даажа абаха аргатай гэжэ дуулгагдаа.

Энэдхэг орон руу ехэ олоор шажан мүргэлдэ шүтэдэг һүүзэгшэд ошодог юм. Тиин тэдэниие угтаха ажал бага зэргэ дээшэлүүлхэ тухай мүн лэ хэлсэгдээ. Улаа-Үдэ хотодо үшөө нэгэ аха нүхэр хото бии боложо магад, Энэдхэгэй Дхарамсала. Хоёр тала энээн тухай хэлсээ баталха хүсэлэнтэй.

Мүнгэ шэглүүлгын талаар Энэдхэг орон Буряадта эм дом хэхэ, ашагта малтамалнуудые олзоборилхо, хүдөө ажахыда, үйлэдэбэридэ, транспортын һалбаринуудта бага болон дунда олзын хэрэг эрхилхэ зорилготой.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар