Засаг түрэ 8 dec 2020 458

​Буряад Уласай болон Алтайн хизаарай хүтэлбэрилэгшэд суг ажал ябуулха тухай хэлсээ баталба

© фото: pixabay.com

Алтайн хизаарай амбан захирагша Виктор Томенко болон Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хоёр можо хизаарнуудайнгаа дунда хэлсээ холбоо баталаа. Тэрэ хэлсээнэй ёһоор, хоёр регион нягтаар харилсажа, эдэй засагай, элүүрые хамгаалгын, болбосоролой, соёлой, тамирай талаар дүтын сагта ажалаа суг ябуулжа эхилхэ гээд дансада бэшээтэй.

Энээнһээ урид хэлсээн 2012 ондо баталагдаһан байгаа. Тэрэ хэлсээн байгша ондо хуулита хүсэеэ алдаа.

Дээрэ нэрлэгдэһэн һалбаринуудһаа гадуур үшөө хүдөө ажахын, залуушуулай политикын, үйлэдбэриин, болбосоролой, аяншалгын һалбаринуудые хэлсэн хүгжөөхэ шухала гээд хэлэгдээ.

Шэнэ хэлсээн табан жэлээр, тиихэдэ тэрэнээ хоёр тала һунааха аргатай. Мүнөө тусхай карта зохёогдожо байна, тэрэнэй бэлэн болоходо дүтын сагай түсэлнүүд хэлсэн харагдаха.

Буряад орон Алтайн хизаарһаа олон хэрэгтэй юумэ абаха аргатай. Бултанда мэдээжэ ха юм даа, Алтайн хизаар манай орон руу талха асардаг. Тиигэжэ манай орон Алтайн талха эдэбхитэйгээр худалдан абадаг 10 можо хизаарнуудай тоодо оролсоно. Харин Буряадһаа Алтай руу «Бурятмяспром» эмхиин үйлэдбэрилһэн эдеэ хоол оруулагдана. Юрэдөө, хоёр талын харилсаан ганса һайн байха ёһотой. Гэхэтэй хамта, можо нютагууд мэргэжэлтэдээрээ андалдажа, дүй дүршэлөө андалдаха байна.

Фото: pixabay.com