Засаг түрэ 17 dec 2020 385

​Олзын хэрэг эрхилэлгын корпорациин түлөөлэгшэдтэй Буряадай сайд Антон Виноградов уулзаба

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, Москва хотодо Буряадай бүрин эрхэтэ түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшэ Антон Виноградов бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэлгын корпорациин юрэнхы захиралай орлогшо Никита Банцекин болон бусад түлөөлэгшэдтэй уулзажа, Буряадай бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэлгэ дэмжэхэ тухай хэлсэбэ.

Тиихэдэ Буряад Уласай түсэлнүүдтэ мүнгэ һомолхо, урьһаламжа үгэхэ, банкнуудай харюусалгата даадхалай талаар хэлсээ.

Антон Виноградовай тэмдэглэһээр, хари гүрэнүүдтэ дурадхаха, худалдаха талаар үйлэдбэриин, хүдөө ажахын, эмнэлгын, тамирай һалбаринуудай түсэлнүүд бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэлгын талаар Федеральна корпорациин түлөөлэгшэдэй һонирхол татаһан байна.