Засаг түрэ 18 dec 2020 429

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ 7 наһа хүрэтэр үхибүүдтэй бүлэнүүдтэ 5000 түхэриг түлэхэ тухай хэлэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Заншалта болоһон жэл бүриин пресс-конференциин түгэсхэлдэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Шэнэ жэлэй бэлэг болгон түлэгдэхэ ниигэмэй тэдхэмжэ тухай дуулгаба.

- Байгша ондо эпидемиологическа байдалһаа боложо, хасууриин дэргэдэхи хүүгэдэй нааданууд, хэмжээ ябуулганууд болюулагдаа. Шэнэ жэлэй угтамжа хадаа шэдитэ һайндэр болоно ха юм. Наашаа ерэхын урда тээ би Засагай газартай, Юрэнхылэгшын захиргаантай зүбшэн хэлсэһэн байнаб. Тиигэжэ гүрэнэй зүгһөө гэр бүлэнүүдтэ багахан бэлэг хэхэ гэжэ шиидхэбэри абаабди, 7 наһа хүрэтэр үхибүүдтэй бүлэнүүдтэ 5 мянган түхэриг түлэхэбди, - гэжэ Владимир Путин хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын пресс-конференци 4 часһаа үлүүтэй сагта үнгэрөө. Ородой болон хари гүрэнүүдэй олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэд сэнгүүдэй ургалга, коронавирустай тэмсээн, һэргылэмжын тарилга, холоһоо һуралса, бага олзын хэрэг эрхилэлгэ болон ажаһуугшадые дэмжэлгэ, экологи болон бусад шухала асуудалнуудые һураһан байна.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар