Засаг түрэ 21 dec 2020 397

​Буряад Уласта амиды мэндэ ябаһан гэртэхинтэй хүүгэд үншэрнэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэ энэ ушараар олон хүн хандана.

Үншэн хүүгэдэй 90 хубинь эжы абатай зон юм. Архи тамхинай охиндо һогтожо, харгы мүрөө алдаһан зон хүүгэдөө хүмүүжүүлхээ болижо, үншэрөөнэ. Энэ бэрхэшээлтэй асуудал богонихон сагай хугасаада шиидхэхын аргагүй.

- Энэ орёо асуудал шиидхэхын тулада олон юумэ хэхэ ёһотойбди. Энэмнай олон юумэнһээ дулдыдадаг. Ажалай шэнэ һууринуудые эмхидхэжэ, ажаһуугшадайнгаа олзо оршо ехэ болгохо хэрэгтэй. Тэрээнһээ гадуур гэгээрэлэй болон соёлой хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэнэбди. Һайнаар түбхинэжэ һууһан хүн үри хүүгэдөө үншэрөөхэгүй ха юм. Һаяын сагта Буряад Уласай хүдөө тосхонуудта 39  эмнэлгын газар нээгдэхэ. Мүн тамирай 36 талмай баригдаба. Мүнөө энэ талмайнууд хүсэд баригдажа дүүрэнхэй. Амиды мэндэ ябаһан гэртэхинтэй хүүгэдэй үншэрхэ ушарнууд архиин зэмэһээ олошорно. Тиимэһээ бүхы аргаар энэ муухай ябадалтай тэмсэнэбди, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар