Засаг түрэ 23 dec 2020 665

Сагаалганай үдэр амархабди

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Сагаан Һарын һайндэрэй үдэр – 2021 оной февралиин 12-то амарха тухай тогтоолдо гар табиба.

Ерэхэ жэлэй февралиин 12-то ажаллаха үдэр Сагаалганай һайндэртэй тудахадань амаралта болгоогдобо.

2021 оной февралиин 12-то Сагаан һарын түрүүшын үдэр Буряад Улас дотор амаралтын үдэр гэжэ баталагдаба. Тиимэһээ шэнэ жэлэй түрүүшын үдэр амархабди», - гээд тогтоол соо хэлэгдэнэ.

  Зүүн зүгэй литээр Сагаалганай үдэр жэл бүхэндэ ондо ондоо үдэр тудадаг гээшэ. Сагаан һарын туршада түрэл гаралдаа айлшалжа, амаршалха нангин заншалтайбди.

Фото: godzagodom.com