Засаг түрэ 13 jan 2021 456

​Гүрэнэй Дүүмын шиидхэбэреэр хуулида хубилалтанууд оруулагдаа

© фото: pixabay.com

Ород Уласай Гүрэнэй Дүүмын һунгамалнуудай абаһан Хуулинууд байгша оной январиин 1-һээ хүсэндөө оробо. Тэдэнэй зарим тэдыень сонинойнгоо хуудаһанууд дээрэ тайлбарилан бэшэхэ гэжэ шиидэбэбди.

Дээшэлхэ тээшээ

Ажалай түлөө түлбэриин доодо захын хэмжээн 12 792 түхэриг хүрэтэр ургаа (12 130 түхэриг байгаа), харин ажамидаралгын доодо захын хэмжүүр 11 241 түхэриг болобо (11 241 түхэриг байгаа). Наһанай амаралтада байһан зоной тэдхэмжэ мүнгэн 6,3 хубяар ехэ болгогдоо.

Тиихэдэ эхын капитал 483 881 түхэриг болотор ургаба, хоёрдохи үхибүүнэй түлөө 155 550 түхэриг түлэгдэхэ. Харин түрүүшынь үхибүүнэй түлөө эжынэртэ гүрэнэй талаһаа мүнгэн түлэгдөөгүй һаань, хоёрдохиингоо түлөө 639 431 түхэриг абаха юм ха.

Татабариин ашаар

Жэлдээ 5 сая түхэригһөө дээшэ олзо оршотой хүнүүд үнөөхи олзо оршынгоо 15 хуби татабари болгон түлэхэ ёһотой болобо. Тус Хуулиин ашаар Ород Уласай һан 60 миллиард түхэригөөр дээшэлхээр хараалагдана. Засаг баряашадай багсаамжалһаар, энэ аргаар ерэһэн мүнгэн хүүгэдые аргалха хэрэгтэ гаргашалагдаха. Мүн тусхай оньһон түхеэрэлгэнүүд худалдан абтаха юм ха. Гэхэ зуура Росстадай албанай үгэһэн мэдээгээр, 3 сая түхэригһөө дээшэ олзотой хүнүүд бүхы ажалладаг зоной 0,8 хуби болоно. Харин 5 сая түхэригһөө дээшэ салинтай хүнүүд бүри үсөөн юм.

Тэлэрэлгын газар

Зүблэлтэ засагай үедэ һогтуу зониие сагдаанар тусхай тэлэрэлгын газарта абаашажа хонуулдаг байһан гээд, олон зон һанана ёһотой. Байгша онһоо тэрэ дүршэлынь һэргээгдэхэнь. Гэхэтэй хамта урдань энэ эмхи гансал гүрэнэй харгалзалга доро байдаг һаа, мүнөө энэ ажалай хахад хубииень олзын хэрэг эрхилэгшэд өөр дээрээ дааха болобо. Олоной газараар ама халамгай ябаһан зониие тэлэрэлгын газарта абаашаха эрхэ сагдаанарта Хуулиин ёһоор үгтэбэ. Тэндэ хоножо тэлэрээд гараһанай түлөө түлбэринь 2000 түхэригһөө дээшэ байха ёһогүй. Албан ёһоной үгэһэн мэдээгээр, жэл бүхэндэ 10 мянгаад хүн архи ууһанһаа боложо, наһанһаа нүгшэнэ. Үшөө тиихэдэ архиин мананда орожо, хуули буса аашануудые гаргаха ушарнууд олошороо.

Хорюул тухай

Түймэр саралгын талаар тусхай Хуулида нэмэлтэ оруулагдаба. Урид олоной газарта гал түлихэнь хоригдодог һаань, мүнөө шэнэ Хуулиин ёһоор өөрынгөө харша хорёодоо юумэ галдахань хорюултай болобо. Энэ хэрэгтэ тусхай түхеэрэгдэһэн газар байха ёһотой. Харин олон дабхар гэртэ ажаһуудаг зон байшанай һарабша, мүн доодо дабхарта өөрынгөө эд бараа хадагалха аргагүй болобо. Тиихэдэ балкон дээрэ унтараагдаагүй тамхинай үлэгдэл, дэн гэхэ мэтые орхижо болохогүй гээд Хуулида бэшэгдэбэ.

2021 оной январиин 1-эй һүүлдэ ашаглалгада тушаагдаһан олон дабхар гэрнүүдтэ тоололгын «сэсэн» хэрэгсэлнүүд тодхогдохо ёһотой болобо.

Жагсаалнуудые гуримшуулха

Хари газарһаа ороһон мүнгөөр өөрынгөө һанаа зобооһон асуудалда харюу бэдэржэ, олон зоной хабаадалгатай хүлгөөтэ суглаа үнгэргэхэнь хорюултай гэжэ Засагай газар мэдүүлбэ. Иимэ хэмжээ ябуулга үнгэргэгшэд ямар мүнгөөр тус суглаан боложо байнаб гэжэ тоосохо ёһотой. Хэрбэеэ сугларһан зоной тоо 500 хүнһөө дээшэ байбал, энэ хэмжээнэй мүнгэн һан Ород гүрэнэй банкнуудта хадагалагдаха ёһотой юм байна. Түргэн туһаламжын албануудай байрладаг байшануудай урда митинг үнгэргэжэ огто болохогүй. Олондо мэдээсэл тараадаг мэргэжэлтэд иимэ хэмжээ ябуулгада хабаадаха эрхэгүй болоно, олоной сугларһан газарта байбашье, тэдэнэр бэеэ мэдүүлһэн тусхай плакат бариха болоно.

Худалай түлөө - түрмэдэ

Ямаршье үндэһэгүй, хуурмаг мэдээсэл тарааха, мүн хүниие худалаар хардаха ябадалнууд хуулиин ёһоор хэһээгдэдэг болохонь. Интернет сүлжээндэ мүн лэ иимэ ааша гаргабал, баһал сүүдлүүлхэ болоно. Тус хуули хазагайруулһан хүнүүд 2 жэлээр эрхэ сүлөөгөө алдаха аргатай. Хүсөөр эдлэһэн, хүниие алаһан тухай худал үгэ тарааһан хүнүүдэй хэһээлтэнь бүри шэрүүн байха - 5 жэлээр түрмэдэ орожо магадгүй.

Албан тушаалтан тухай

Зэбсэгтэ хүсэнүүдэй, мүрдэлгын хорооной, аюулгүй байдал сахидаг үндэр тушаалта албата зоной гэр байра, олзо оршо тухай мэдээсэлнүүдые олоной һонорто табихань хорюултай гэһэн Хуули Федерациин Зүблэлдэ зүбшөөгдэбэ. Тус Хуули бэлдэгшэдэй хэлэһээр, иимэ мэдээнүүд тэдэнэй өөрынгөө уялгануудые дүүргэхэ хэрэгтэ һаалта хэнэ. Эдэ болон бусад Хуулинуудта нэмэлтэ, заһабари доро Ород Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин гараа табинхай.

Автор: Булат БАДМАЕВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com